logo Helse Sør-Øst

Enighet om definisjoner av intensivsenger

Det er enighet om hvordan ulike kategorier av senger og intensivsenger skal defineres. Rapporten fra en interregional arbeidsgruppe legges nå til grunn for det videre arbeidet med å vurdere behovet for intensivkapasitet og planlegge for beredskap i sykehusene.

Publisert 09.05.2022
Sist oppdatert 12.05.2022
Behandlingsrom

​Ulike kategorier av senger, herunder observasjons-, overvåkings- og intensivsenger, har vært definert på ulike måter. De regionale helseforetakene utreder nå fremtidig behov for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten, hvor en felles forståelse av de ulike kategoriene er av stor betydning. En arbeidsgruppe har på oppdrag av fagdirektørene i de regionale helseforetakene levert en rapport hvor det er enighet om definisjonene.

- Vi er glade og takknemlige for at det er etablert en enighet om felles definisjoner av ulike intensivsenger. Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har besluttet at beskrivelsene av ulike kategorier senger legges til grunn for det videre arbeidet med å gjennomgå intensivkapasiteten i den enkelte region, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Rapporten beskriver også ulike tiltak for å øke beredskapen og kapasiteten i en situasjon hvor dette er nødvendig for å ivareta et økt antall syke eller skadde pasienter. ​

Nasjonalt samarbe​id

Arbeidsgruppen har bestått av en rekke fagpersoner fra alle regioner, og en interregional styringsgruppe med representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene. Representanter fra de tillitsvalgte og brukerrepresentanter har fulgt opp arbeidet.

- Jeg vil gi honnør til arbeidsgruppen og andre involverte for en flott innsats og det arbeidet som er nedlagt i arbeidet med denne rapporten, sier avdelingsdirektør Anders Debes, som har ledet styringsgruppen på vegne av Helse Sør-Øst RHF.​

Neste f​ase

Nå starter det videre arbeidet med å vurdere og planlegge behovet for intensivkapasitet og beredskap i sykehusene i hver enkelt region.


Rapport fra interregional arbeidsgruppe for intensivkapasitet, mai 2022 (PDF)

Vedlegg 1: Rapporteringsskjema for intensivkapasitet (PDF)

Vedlegg 2: Mandat for interregional arbeidsgruppe for intensivkapasitet​​ (PDF)