logo

Flere unge får psykisk helsehjelp

Det er en økning i antall barn og unge som får behandling for psykiske plager og lidelser ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Per september har økningen i polikliniske kontakter vært på om lag 20 prosent sammenliknet med samme periode i 2019.

Publisert 25.11.2021
En gruppe mennesker som går på et fortau

​Fram til september har det vært over 70 000 flere konsultasjoner innen psykisk helsevern for barn og unge enn samme periode i 2019. I Helse Sør-Øst er psykisk helsevern blitt styrket med øremerkede ressurser, og alle sykehusene i regionen melder om større aktivitet enn tidligere. 

Sykehus/helseforetakAntall
sept. 2021
Antall
sept. 2019
Endring
2019–2021
Endring i prosent
Oslo universitetssykehus HF45 26939 2016 06815,5
Akershus universitetssykehus HF82 93865 92617 01225,8
Diakonhjemmet Sykehus 9 9538 0471 90623,7
Lovisenberg Diakonale Sykehus20 20715 9534 25426,7
Sykehuset i Vestfold HF41 77637 552 4 22411,2
Sykehuset Innlandet HF42 81736 4316 38617,5
Sykehuset Telemark HF28 37722 0076 37028,9
Sykehuset Østfold HF37 52531 7945 73118,0
Sørlandet sykehus HF37 44634 9882 4587,0
Vestre Viken HF74 68458 24816 43628,2
Totalt420 992350 14770 84520,2
​​​​
Etterspørselen etter tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge har økt de to siste årene. I september var det over 30 prosent flere nye henvisninger til de barne- og ungdomspsykiatriske sentrene enn i september 2019.

– Det er en stor oppgave å møte det økte behovet, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. Han forteller at sykehusene i regionen gjør en stor innsats og at det arbeides med å få til en enda bedre samhandling med kommunene om vurdering av henvisninger og nye måter å organisere arbeidet på.

Det er en spesielt mange henvisninger fra barn og unge som sliter med spiseforstyrrelser.
– Det er avgjørende at barn og unge med psykiske helseutfordringer får den hjelpen de trenger til rett tid og på riktig nivå, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. Hun mener at et godt og sammenhengende tilbud kan redusere risikoen for et mer omfattende behandlingsbehov i ung voksen alder.

Helse Sør-Øst RHF vil fortsatt ha stor oppmerksomhet rettet mot psykisk helsevern for barn og unge. – Vi kommer blant annet til å følge med på antall henvisninger, ventetider, kvalitet i tilbudet og tilgjengelig kompetanse, sier Skule.

Styret i Helse Sør-Øst RHF ble orientert om utviklingen innen psykisk helsevern for barn og unge på styremøtet torsdag 25. november.