logo Helse Sør-Øst

Forlenget forprosjektfase for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Med bakgrunn i en omfattende reguleringsprosess, som har medført betydelige endringer, vil forprosjektfasen for Nye Aker og Nye Rikshospital forlenges til oktober 2022. 

Publisert 10.03.2022
En stor åpen plass med bord og stoler og folk som går rundt

​Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente denne uken en ny fremdriftsplan for forprosjektet.

- Det er nødvendig å bruke noe mer tid på forprosjektet, og kostnadene forbundet med forlengelse av forprosjektperioden er små i forhold til verdien av et forprosjekt av god kvalitet som gir et godt grunnlag for beslutning om videreføring av prosjektet. Merkostnadene dekkes innenfor prosjektets styringsramme. En utsettelse av forprosjektfasen vil heller ikke få avgjørende betydning for fremdriften for prosjektet, understreket administrerende direktør Terje Rootwelt da han presentert ny fremdriftsplan for styret.​

Opprinnelig​ mandat

I mandatet for forprosjektet som ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF i november 2020 ble det lagt til grunn et samlet budsjett på inntil 650 millioner kroner for gjennomføring av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Det ble videre lagt til grunn en milepælsplan med leveranse av forprosjektet i mai 2022. Milepælsplanen var blant annet basert på en anslått fremdrift for reguleringsplanarbeidet med saksbehandling i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE) i perioden september 2021 til januar 2022, og politisk behandling fra februar til sommeren 2022.

Endrin​​ger

En svært omfattende reguleringsprosess med offentlig ettersyn og høringer har medført betydelige endringer, slik at det har vært behov for mer tid til å bearbeide løsninger og tilpasse prosjektene til styringsrammen. Det er kommet tilbakemeldinger som tyder på at Oslo kommune vil behandle reguleringsplanene tidligst mot slutten av 2022.

Som en del av forprosjektet skal den totale fremdriften gjennomgås. Dette skjer med basis i de forutsetninger som nå er gjeldende, både når det gjelder regulering, endelige løsninger og konsept og gjennomføringsstrategi. 

027-2022 Oslo universitetssykehus HF – justert forprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet (PDF)