Forprosjekt for nytt sykehus i Drammen styrebehandles i januar

Forprosjektet for nytt sykehus i Drammen vil bli behandlet i styrene i Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF i januar 2019. - Planen var opprinnelig å behandle forprosjektrapporten i desember, men vi trenger mer tid til dialog med Drammen kommune og andre aktører om gode løsninger for infrastrukturarbeidene rundt sykehuset, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Forprosjektet nærmer seg en avslutning og det er lagt ned en betydelig og solid innsats i prosjektet fra alle involverte. Prosjektet har hatt en god og omfattende medvirkning fra medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter som har deltatt i 25 fokusgrupper. Disse fokusgruppene har arbeidet med utforming av funksjonsløsninger for det nye sykehuset.

Det gjenstå imidlertid noe arbeid med avklaringer av vei- og adkomstløsninger. Det må avklares hva som er det nye sykehusets behov for infrastruktur, hva som er behovet knyttet til Drammen helsepark og hvilken infrastruktur Drammen kommune trenger som en følge av kommunens ønske om å videreutvikle øvrige deler av området. I tillegg pågår det fortsatt arbeid med tomteerverv. Prosjektarbeidet for øvrig følger oppsatt plan.