Forsinket akutt kirurgi

Ikke alle akutte skader må behandles samme dag som skaden inntreffer. Noen kan behandles ved en dagkirurgisk enhet og uten sykehusinnleggelse. En slik omlegging gir fordeler både for pasienten og for sykehusdriften.

Etter en omorganisering på Akershus universitetssykehus (Ahus) kan flere akutte ortopediske skader behandles med såkalt forsinket akutt kirurgi (delayed emergency surgery). Det innebærer at pasienter med ortopediske skader kan, i tilfeller der det er medisinsk forsvarlig, utsette operasjoner i flere dager uten økt risiko for pasient eller behandlingsresultat. Skaden behandles ved en dagkirurgisk enhet i stedet for at pasienten legges inn i påvente av operasjon.

- Ved å legge om driften på denne måten, frigis kapasitet ved sentraloperasjonsavdelingen, som da kan behandle flere innlagte pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, ofte med større skader, sier avdelingssjef og overlege Jan Rune Mikaelsen ved Ortopedisk klinikk på Ahus.

Han mener at pasientene som trenger det nå kan få operasjon på dagtid med bedre kompetanse, og vil dermed trolig få bedre behandlingsresultat, færre komplikasjoner og større helsegevinst.

Les hele saken på Ahus sine nettsider.