Tildeling av midler til tjenesteinnovasjon

Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste er et av fem satsningsområder i regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst. Vi trenger å bruke kunnskap og erfaring fra disse områdene for å få til de endringene vi planlegger for.

 

 

Denne tildelingen var derfor målrettet mot de strategiske satsningsområdene i utviklingsplanen

 • Prosjekter som gjør bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer som frigjør tid til pasientrettet arbeid og/eller understøtter økt brukerstyring.
 • Prosjekter som understøtter nye former for samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene overfor pasienter med (store) behandlingsbehov over tid.
 • Prosjekter som bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet, herunder prosjekter som legger til rette for samvalg.

 

Midler til tretten prosjekter

Helse Sør-Øst RHF mottok 100 prosjektskisser. Disse ble evaluert av en komité som bestod av leder for brukerutvalget, representant for konserntillitsvalgte og ansatte i det regionale helseforetaket. Det ble tildelt 14,9 millioner kroner til disse prosjektene:

 1. Innovasjonsprosjekt for å få rusavhengige inn i ordinær jobb. Samarbeidsprosjekt mellom NAV og Oslo universitetssykehus der NAV-konsulenter arbeider på ruspoliklinikken med tanke på å få brukerne tidligst mulig i jobb.
 2. Medisinsk avstandsoppfølging av epilepsipasienter ved nevrologisk avdeling Vestre Viken. Her tilpasses den danske modellen for avstandsoppfølging til norske forhold. Særtakstgruppefinansiering er på plass og testes.
 3. Digital samhandling i pasientforløp Sykehuset Innlandet. Bruk av ny teknologi og særlig videokonsultasjon i prehospital vurdering, gjennom pasientforløpene og til poliklinisk oppfølging i DMS etter utskriving. Bredt samarbeid med høyskoler og innovasjonsmiljøer.
 4. «Barn under radaren» - Et tiltak i spesialisthelsetjenesten for tidlig avdekking av omsorgssvikt Sørlandet sykehus. Utvikling, opplæring og bruk av spørreskjema for å avdekke mulig omsorgssvikt hos barn av pasienter med utfordringer innen psykisk helse og rus. Prehospitalt, i kommunehelsetjeneste og i mottak.
 5. 5/50 – Presise tjenester etter pasientens behov. Samarbeid mellom Diakonhjemmet og bydelene om 5% av pasientene som bruker 50% av ressursene. Utvikler samarbeidsmodell ved hjelp av tjenestedesign.
 6. «BRA NOK» – e-mestringsverktøy for selvhjelp ved spiseforstyrrelser Vestfold. Stort behov for informasjon for pasienter og pårørende både før og under behandling. Samarbeid med regional avdeling for spiseforstyrrelser
 7. Sammen for pasienter med fall i hjemmet – en ny helsetjeneste for den hjemmeboende eldre Vestfold. Tverrfaglig team på tvers av nivåer vurderer pasienter som har falt og iverksetter forebyggende tiltak. Bruk av mobil røntgen og kommunale plasser.
 8. Samarbeid om de som trenger det mest på Lister.  Samarbeidsprosjekt mellom Listerkommunene og Flekkefjord sykehus om 300 pasienter over 70 år som bruker om lag 30% av ressursene.
 9. Virtuell veiledning i oppfølging av førskolebarn med autisme Sykehuset Innlandet. Disse barna skal følges hver 14. dag i 2 år. Halvparten av besøkene via video gir direkte veiledning av foreldre og barnehageansatte i barnets eget miljø.
 10. Brukerstyrt poliklinikk for velregulerte diabetes type 1 pasienter AHUS. Kapasitetsproblemer og pasienter som ikke møter håndteres gjennom brukerstyring og avstandsoppfølging.
 11. Fremtidsrettet samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten - Telemedisin på Agder (TELMA). Kommunene rundt Sørlandet sykehus har kommet langt når det gjelder etablering av velferdsteknologi, hjelpemidler for avstandsoppfølging og håndtering av aktiviteten det medfører. Utfordring med å få sykehus og pasienter til å ta løsningene i bruk løses i dette prosjektet
 12. eKOLS – e-mestring for forebygging, behandling og mestring av KOLS Vestfold. Utvikling av verktøy på pad som kan brukes for mange kronikergrupper. Sykehuset har ansatt tjenestedesigner, erfaring med å ta i bruk e-meistring og tilgang på nødvendige ressurser.
 13. Akuttkjeden i Telemark. En sammenhengende akuttkjede med samarbeid mellom alle aktører i kommuner, legevakter og prehospitale tjenester

 

-Vi er glade for at det kom så mange gode forslag. Det viser at satsingsområdene fra regional utviklingsplan sammenfaller godt med sykehusene sine behov. Vi skal jobbe sammen om å få til disse prosjektene. Så skal vi ta med oss læringen fra disse pilotene til de andre helseforetakene, sier fagdirektør Jan Frich.

Det blir ny tildeling av midler til tjenesteinnovasjon i løpet av 2019.