Forslag til statsbudsjett for 2019

I forslaget til statsbudsjett for 2019 ønsker regjeringen å prioritere pasientbehandlingen og foreslår å styrke sykehusene med 1,35 milliarder kroner i 2019. - Vi prioriterer å behandle flere pasienter i sykehusene, slik at ventetiden kan gå ned og færre må stå i helsekø. Samtidig vil vi heve kvaliteten og investere i nye bygg. Det vil gjøre pasientens helsetjeneste enda bedre, sier helseminister Bent Høie.

Cathrine

Administrerende direktør, Cathrine M. Lofthus

- Forslaget til statsbudsjett omfatter de lånetilsagnene som vi har forventet for å realisere Helse Sør-Østs bygge- og investeringsprosjekter, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. - Det gjelder nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet, nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus, myndighetspålagte tiltak ved Oslo universitetssykehus, Tønsbergprosjektet og nytt sykehus i Drammen.

Styringskrav

Cathrine M. Lofthus forteller at regjeringen varsler at styringskrav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte for 2019 vil være samlet i fem hovedområder, hvor IKT og ressursutnyttelse og samordning er nye:

  • Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
  • IKT
  • Ressursutnyttelse og samordning

Økt vekst i pasientbehandling

- Budsjettforslaget legger til rette for en generell vekst i pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten på om lag 1,7 prosent, sier Lofthus. -Det er noe høyere enn den demografiske utviklingen som er anslått til 1,3 prosent.

Budsjettet bygger på en forventet pris- og lønnsvekst på 2,9 prosent fra 2018 til 2019. Av dette er forventet lønnsvekst på 3,3 prosent og forventet prisøkning 2,0 prosent.

For å gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer videreføres avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Cathrine Lofthus forteller at samlet innebærer denne reformen et effektiviseringskrav på om lag 96 millioner kroner for Helse Sør-Øst.

Se helse- og omsorgsdepartementets temasider om forslaget til statsbudsjett