Fremtidig helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune

Helse Sør-Øst RHF sendte 11. februar rapporten «Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune» ut på høring.  Rapporten skal sammen med innspill fra høringsinstansene danne grunnlag for beslutning om helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune. Høringsfrist er satt til 10. mai 2020.

Bakgrunn

Sande og Holmestrand kommuner ble slått sammen til nye Holmestrand kommune 1.1.2020.

Sande kommune har tilhørt Vestre Viken HF sitt opptaksområde, mens Holmestrand kommune har tilhørt Sykehuset i Vestfold HF sitt opptaksområde. Denne midlertidig løsningen fortsetter i 2020, mens avklaring av en permanent løsning pågår.

Rapporten beskriver dagens situasjon og hva som skjer ved endring av helseforetakstilhørighet, samt gir en oppsummering av fordeler og ulemper ved de to alternativene. Høringsinstansene står fritt til å kommentere alle forhold vedrørende fremtidig helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune. Det er bedt om en særlig tilbakemelding på følgende:

  • Det er i rapporten pekt på fordeler og ulemper ved ulike løsninger for helseforetakstilknytning. Hva mener høringsinstansen er den beste løsningen, og hvilke forhold legges det særlig vekt på?

  • Det er i rapporten lagt vekt på at valg av helseforetakstilhørighet kan ha betydning for samarbeid og samhandling mellom nivåene, samt for planlegging og utvikling av et helhetlig helsetilbud. Hvordan vurderer høringsinstansen dette?

  • Er det andre forhold utover det som fremkommer av rapporten som bør vektlegges?

Begge helseforetakene er store i norsk målestokk. Det er ikke ulikheter i tjenestetilbud eller kvalitet som tilsier at tilknytning til det ene helseforetaket er bedre enn det andre, og det er mulig å argumentere for ulike løsninger. Ordningen med fritt behandlingsvalg gir også pasientene rett til å velge hvor planlagt utredning og behandling skal finne sted. Ved akutte innleggelser brukes det sykehuset kommunen har avtale med, hvis ikke pasienten er så syk at ambulansen må kjøre til nærmeste sykehus eller et sykehus med spesiell kompetanse (for eksempel Oslo universitetssykehus som regionsykehus).

Innspill gjennom høringsprosessen vil være en viktige del av beslutningsunderlaget. Helse Sør-Øst RHF tar sikte på styrebehandling av helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune 25. juni 2020.

Høringsinstanser er kommunene i opptaksområdet til Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF, Fylkesmannen i Viken, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Viken fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Pasient- og brukerombudene, SAFO, FFO og Kreftforeningen, samt Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF.

Rapport - Nye Holmestrand kommune, tilhørighet