Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet

Helse Sør-Øst RHF har etablert en arbeidsgruppe som skal bringe Sykehuset Innlandet HFs idéfaserapport frem til styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF. Styrebehandling skal etter planen skje innen utgangen av 2018.

Det er utarbeidet et eget mandat for arbeidsgruppen som består av representanter fra det regionale helseforetaket og Sykehuset Innlandet HF. Arbeidsgruppen ledes av Helse Sør-Øst RHF og rapporterer til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Gruppen hadde sitt første møte 22. juni.

- Arbeidsgruppens medlemmer har tatt fatt på et arbeid som er viktig for den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Vi har tro på at de vil gjøre de nødvendige vurderinger og avklaringer som trengs for å bringe Sykehuset Innlandets idéfaserapport til styrebehandling, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF, Alice Beathe Andersgaard. De to understreker at det er viktig med god fremdrift i dette arbeidet.

Styret i Sykehuset Innlandet HF sa før årsskiftet i 2017 ja til et framtidig målbilde hvor de vil utvikle pasientens helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritere desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikle prehospitale tjenester og samle tilbud innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt Mjøssykehuset. Styret anbefalte at Mjøssykehuset skulle utredes i konseptfasen, i tillegg til nullalternativet.

Den nyetablerte arbeidsgruppen skal redegjøre for og innstille på hvilke alternativer som bør tas videre. Det kan være alternativer fra idéfaserapporten til Sykehuset Innlandet HF, eller varianter av de ulike modellene, dersom arbeidsgruppen mener disse svarer opp utfordringene som er utgangspunktet for utredning av ny sykehusstruktur i Innlandet.

En av arbeidsgruppens oppgaver gjelder lokalisering. Den skal vurdere om spørsmålet om lokalisering bør fremmes til styrebehandling som en del av oppstart konseptfase eller om det skal frem til styrebehandling som en separat styresak. Arbeidsgruppen skal også vurdere virksomhet og funksjoner i gjenværende sykehus som ikke vil inngå i en eventuell samlokalisering. Vurderingen må gjøres opp mot føringene i nasjonal helse- og sykehusplan og i henhold til revidert veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter (styresak 088-2017).

Arbeidsgruppens leveranser:

  • Gi eier av arbeidsgruppen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, status for arbeidet og orienteringer om problemstillinger arbeidsgruppen mener er relevant at eier av arbeidsgruppen tar stilling til
  • Rapport for utredningen

Det regionale arbeidet med å saksbehandle idéfaseutredningen til Sykehuset Innlandet HF følger føringene som ligger i lovverket, nasjonal helse- og sykehusplan, tidligfaseveileder for sykehusbygg og andre relevante retningslinjer. Arbeidsgruppen skal ha jevnlige møter med konserntillitsvalgte og brukerutvalg i Helse Sør-Øst RHF. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil bli holdt orientert om fremdriften.

Alternativer som fører til endring i eksisterende sykehusstruktur kan innebære valg av ny lokalisering og eventuelt nedleggelse av enkeltsykehus eller flytting av akuttfunksjoner. Helse Sør-Øst RHF må i henhold til helseforetaksloven § 30 legge frem slike endringer i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet.

Se også:
Mandat for felles arbeidsgruppe
Revidert veileder for tidligfasen i sykehusprosjekter
Sykehuset Innlandets idéfaserapport