Front-teamet gir ungdommer hjelp

Ungdommer som sliter psykisk får nå et nytt tilbud ved Oslo universitetssykehus. Front-team ungdom, er et tverrfaglig team, som skal gi ungdom riktig hjelp til riktig tid og sted. Front-ungdom fyller tomrommet mellom poliklinikk og døgnavdeling og kan tilby ungdommer og familier skreddersydd behandling. Teamet har som mål å styrke ungdommens mestring av krisen i sitt naturlige miljø, ikke minst styrke foresattes evne og mulighet til å ivareta ungdommen.

Tekst: Anne-Martha Tvedt, kommunikasjonsrådgiver, PHA, Geir Helge Roaas. overlege og leder av Front-team, PHA,OUS. Foto: PHA, OUS og Shutterstock.

Aldersgruppen 13-18 år

Geir Helge Roaas er overlege og leder for det nyoppstartede Front-team ungdom i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Klinikk psykisk helse og avhengighet. I teamet har Roaas med seg tverrfaglig helsepersonell med lang erfaring og spesialistkompetanse.

Med dette tilbudet for ungdom håper vi å nå ut til de som trenger mer hjelp enn det poliklinikk kan tilby, redusere antall innleggelser og i noen tilfeller unngå innleggelser i sengepost.

Målgruppen for teamet er ungdommer i aldersgruppen 14 til 18 år med alvorlige kriser eller alvorlig psykopatologi med forverring/raskt funksjonsfall, for eksempel psykose, kronisk suicidalitet, emosjonell ustabilitet og traumereaksjoner.

Front-team barn og Front-team ungdom arbeider etter en metodikk som tar utgangspunkt i barn og unges behov i akutte situasjoner, tilpasset våre brukere. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra barn og deres familier, nå skal dette videreutvikles for ungdom. 
FRONT-TEAM: Bak fra venstre: Gaute Godager, Jardar Nes, Geir Helge Roaas, Kristine Ohma.

FRONT-TEAM: Bak fra venstre: Gaute Godager, Jardar Nes, Geir Helge Roaas, Kristine Ohma. Foran fra venstre: Ella Øvrelid Hosar, Janecke Bredal, Bård Jahnsen, Maiken Krabbe Hjorth.


 
Front-teamet jobber for å sikre at ungdommen får hjelp på rett nivå i helsevesenet basert på vår raske og grundige kartlegging. Front-team ungdom reiser ut for å sikre ungdommen hjelp i kjente omgivelser som i hjemmet, på skole og i nærmiljø.

Kortvarig og intensivt tilbud

Responstiden tilbake til henviser er på 24 timer. Tilbudet er i utgangspunktet kortvarig og intensivt for å sikre riktig behandling. Front-teamet skal være raskt på plass for å vurdere faresignaler og alvorlighet i krisen.

Vi behandler ungdommer og familien hvor poliklinikkens tilbud ikke er tilstrekkelig eller riktig etablert og hvor innleggelse er uheldig. Teamet tar ansvar på systemnivå, gir veiledning og samarbeider med henviser, bydel, barnevern, legevakt, BUP og andre aktuelle instanser.

Saken er hentet fra Oslo universitetssykehus' blogg.