Går videre med byggeplanene for Oslo universitetssykehus

– Med behandlingen i dag har styret bekreftet sitt tidligere vedtak om å videreutvikle Oslo universitetssykehus, sier styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst RHF.
Planen for Oslo universitetssykehus er et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Illustrasjon

​- For styret er det viktig å sikre fremdrift i prosjektet slik at gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse ved Oslo universitetssykehus nå kan bli erstattet. Det er også viktig å sørge for kapasitet nok til befolkningsveksten som kommer, sier Gjedrem.

Bedre struktur

Begrunnelsen for at styret i Helse Sør-Øst RHF opprettholder sitt vedtak om et samlet og komplett regionsykehus på Gaustad, er behovet for å bruke verdifull kompetanse og knappe ressurser på en bedre måte enn i dagens sykehusstruktur. Innen mange fagområder har Oslo universitetssykehus doble vaktlag for leger, spesialsykepleiere og spesialressurser og dobbelt opp med avdelinger og kostbart utstyr.

En samling av regionsfunksjonene er viktig for å sikre bedre kvalitet i pasientbehandlingen og mer effektiv drift, samt for å videreutvikle gode helsetjenester for pasientene i Oslo og regionen. Det er viktig at vi ikke legger opp til en sykehusstruktur i Oslo som legger beslag på mer helsepersonell enn nødvendig. Videre er det helt nødvendig å bygge et nytt lokalsykehus på Aker for å øke sykehuskapasiteten i Oslo.

Videre fremdrift

Dagens styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF innebærer at Aker og Gaustad vil stå klart i løpet av 2030.  Administrerende direktør er bedt om å komme tilbake til styret med mandat for forprosjekt og organisering og styring av det videre arbeidet. Oppstart av forprosjekt er planlagt til sommeren 2020 når reguleringsprosessen for både Gaustad og Aker er forventet ferdig.

Det er reist kritiske innvendinger og det er ulike syn til den foreslåtte organiseringen av traume- og akuttmedisin. Styret ber derfor administrerende direktør om å kvalitetssikre og ytterligere konkretisere driftskonseptene og den faglige fordelingen av akuttmedisin og akuttkirurgi mellom Aker og Gaustad. Dette arbeidet skal involvere nasjonal og internasjonal deltakelse.

Basert på anbefalinger fra styret ved Oslo universitetssykehus HF ber styret om at det legges til grunn følgende forutsetninger for virksomhetsinnhold og driftskonsepter for traume- og akuttmedisin:

  • Opptaksområdet for lokalsykehuset på Gaustad økes fra 170 000 til minst 200 000 innbyggere.  
  • Medisinsk beredskap styrkes ved at en større andel av forgiftnings- og infeksjonsmedisinske pasienter behandles ved Gaustad. Dette kommer i tillegg til økt opptaksområde.
  • Kirurgiske pasienter fordeles slik at traumevirksomheten på Gaustad understøttes, samtidig som det skal være bredere tilstedeværelse av kirurgiske spesialiteter på Aker enn det som er beskrevet i virksomhetsbeskrivelsen per nå.
  • Trykktank og høysmitteisolater flyttes fra Ullevål til Gaustad i etappe en.

 

Bedre involvering

Gjennom diskusjoner under styremøtet ble behovet for involvering av fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus i den videre prosessen ytterligere forsterket. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus prioriterer det viktige arbeidet med et eget organisasjonsutviklingsprosjekt og sørger for bred involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Dette skal skje i samsvar med Helse Sør-Østs 12 prinsipper for medvirkning. Styret ber om at det blir fremlagt en plan for organisasjonsutviklingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF og at styret holdes orientert om fremdrift og resultater i prosjektet.

 

Foreløpig protokoll etter styremøte 20. juni 2019

Forslag til vedtak i styresaken.

Lenke til skisser Aker og Gaustad