Gir inntil 8 millioner til tjenesteinnovasjon

Helse Sør-Øst RHF har avsatt inntil 8 millioner kroner i 2018 til innovasjonsprosjekter som vil bidra til å utvikle helsetjenestene. Nå inviteres helseforetakene, og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst, til å melde inn forslag til prosjekter det ønskes støtte til. Tildeling planlegges til desember 2018.

Det er fagdirektørene som er ansvarlige for å identifisere relevante prosjekter i eget foretak eller sykehus.

Frich

Jan Frich

- Prosjektene kan være nye eller allerede i gang, og det vil bli gitt støtte til prosjekter som har relevans for viktige satsningsområder i Helse Sør-Øst, sier Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

Følgende prosjekter vil prioriteres:

  • Prosjekter som gjør bruk av ny teknologi og nye arbeidsformer, som frigjør tid til pasientrettet arbeid og/eller understøtter økt brukerstyring.
  • Prosjekter som understøtter nye former for samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene overfor pasienter med (store) behandlingsbehov over tid.
  • Prosjekter som bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet, herunder prosjekter som legger til rette for samvalg.

Prosjektideer og skisser skal formidles til fagdirektøren ved helseforetaket/sykehuset som sender videre til Helse Sør-Øst innen fristen 2. november 2018.

Det er ingen begrensninger på antall skisser per sykehus. Etter evaluering av prosjektskissene vil 5-10 prosjekter velges til videre oppfølging og eventuell tildeling. Det er ikke spesifisert et maksimalt søknadsbeløp.

- Vi håper disse midlene vil styrke utviklingen av ideer som skaper grunnlag for forbedring av tjenestetilbudet, sier Frich.