Gjennomfører samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Innlandet

Det er viktig å kartlegge direkte og indirekte ringvirkninger av ulike lokaliseringsløsninger for sykehus i Innlandet. Konsulentselskapet COWI har sammen med analyseselskapet Vista Analyse nå fått oppdraget med å utføre en samfunnsanalyse.

​Samfunnsanalysen er en av flere grunnleggende analyser som skal hjelpe Helse Sør-Øst RHF i valg av lokalisering av det nye Mjøssykehuset, akuttsykehuset, det elektive sykehuset og luftambulansebasen, samt lokalisering av desentraliserte tilbud. Arbeidet skal peke på samfunnsmessige fordeler og ulemper ved de aktuelle løsningsforslagene. 

Foto av Jan Frich

Foto: Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

- Det er viktig å få en analyse av hvordan nasjonale føringer knyttet til
fortetting, reduksjon av transportbehov, prioritering av klimavennlige transportformer og ivaretagelse av landbruksområder best kan ivaretas ved ulike løsninger, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Målbildet

Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i sak 005-2019 vedtak om framtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF. Vedtaket ble bekreftet i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF den 8. mars 2019. Målbildet for Sykehuset Innlandet HF innebærer at helseforetaket skal videreutvikles med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset.

Videre skal det være et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.

Se hele kravspesifikasjonen