God fremdrift i regionale IKT-prosjekter

Regional løsning for medikamentell kreftbehandling er nå tatt i bruk på fire helseforetak i Helse Sør-Øst, mens regional kurve- og medikasjonsløsning brukes på 3 121 sengeplasser ved tre helseforetak.

Illustrasjon

Styret i Helse Sør-Øst RHF ble i møtet 18. oktober orientert om status i den regionale IKT- prosjektporteføljen per andre tertial 2018. Tertialrapporten viser at en felles løsning for medikamentell kreftbehandling nå er innført på sykehusene i Vestre Viken. Det betyr at to helseforetak, Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold sammen med Sykehusapotekene, nå benytter ett felles system på én felles database. Den felles databasen gjør at helseforetakene i regionen kan utveksle pasientinformasjon digitalt og lettere samarbeide om pasientbehandlingen.

– Et felles system og et felles datagrunnlag vil gi høyere pasientsikkerhet. Løsningen legger til rette for at alle pasienter får behandling i tråd med beste praksis, med lik behandling for lik diagnose uavhengig av hvilket sykehus pasientene behandles på. Vi får felles arbeidsprosesser og felles kurbibliotek i regionene. I kurbiblioteket finner klinikerne informasjon om riktig dosering, tilvirkning og administrering av cellegift, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Arbeidet med å etablere en felles løsning for medikamentell kreftbehandling startet i 2013. Løsningen er til nå også innført på deler av Oslo universitetssykehus og på Sykehuset Østfold, men disse er foreløpig ikke koblet opp mot felles database.  Sørlandet sykehus innfører løsningen denne høsten og blir da en del av den felles databasen.

Regional kurve- og medikasjonsløsning

Regional kurve- og medikasjonsløsning er tatt i bruk på 821 sengeplasser på Akershus universitetssykehus, 1670 sengeplasser på Oslo universitetssykehus og 630 sengeplasser på Sykehuset Østfold. Løsningen gir behandlere en samlet oversikt over observasjoner og målinger for enkeltpasienter, som puls, temperatur, medisindoser og laboratoriesvar.  
– Dokumentasjonen følger pasienten både mellom avdelinger og mellom sykehus. Løsningen skal nå implementeres ved øvrige foretak i regionen, sier Lofthus.

Regional kurve- og medikasjonsløsning er innført på Sykehuset Østfold som støtte for lukket legemiddelsløyfe. De neste som tar løsningen i bruk er Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold, deretter Sørlandet sykehus og øvrige foretak i regionen.

Noen forsinkelser

De vedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen er med noen få unntak i henhold til plan. Manglende regional plattform skaper utfordringer for noen prosjekter. Regional laboratoriedataløsning er forsinket som en konsekvens av dette. Det legges nå nye planer for dette prosjektet. Ytterligere vurderinger, bl.a. av konsekvenser for gevinster og gjennomføringsrisiko, skal gjøres før behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF.

Les mer

Sak 090-2018 Status og rapportering regional IKT-portefølje per andre tertial 2018