logo

Gode resultater for pakkeforløp ved Sørlandet sykehus

Ledelse og ansatte ved Sørlandet sykehus har de siste månedene lagt ned mye arbeid i å bedre behandlingstilbudet til kreftpasientene. Dette har gitt gode resultater. I oktober var 85 prosent av pakkeforløpene gjennomført innen anbefalt forløpstid. Dette er de beste resultatene sykehuset har hatt siden pakkeforløpene ble innført.

Publisert 08.12.2021
Foto: Sørlandet sykehus HF
​Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Susanne Sørensen Hernes, er svært stolt over den jobben som er gjort, og fremhever innsatsen i fagmiljøene.

Susanne Hernes

Susanne Hernes

- Vi har jobbet kjempehardt siden før sommeren. Dette er et teamarbeid der alle ansatte fra foretaksledelsen helt ut til den enkelte medarbeider har stått på og jobbet godt sammen.  Målet har vært å forbedre forløpene og kode riktig, sier hun. 

Sykehuset har gjennomgått forløpene for å avdekke forbedringsmuligheter, både for enkelte forløp og for pakkeforløp generelt. Kompliserte pakkeforløp har gjennomgått forbedringsarbeid sammen med sykehusets KOM-program – programmet for kvalitet og modernisering for et bærekraftig sykehus. Dette er et virksomhetsprogram der sykehuset jobber med systematisk utvikling og modernisering av sykehuset. 

Hernes er fast bestemt på å holde det samme høye nivået fremover. 

- ​​​Vi setter alle kluter til for å beholde disse resultatene. Det er viktig for pasientene og da er det også viktig for oss, sier hun. 


Helse​​ Sør-Øst leverer

Pakkeforløpet starter når et helseforetak eller privat ideelt sykehus mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft, eller når helseforetaket selv starter utredning med begrunnet mistanke om kreft. Helse- og omsorgsdepartementet krever at minst 70 prosent av pakkeforløpene skal være gjennomført innen anbefalt forløpstid. Ved utgangen av august i år lå Helse Sør-Øst samlet på en andel på 73 prosent viser kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet.

Jan Frich

Jan Frich

Viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst er fornøyd med at de aller fleste foretakene i Helse Sør-Øst ligger over kravet på 70 prosent.

- Disse resultatene vitner om at utredning og behandling av pasienter med kreft har vært prioritert til tross for at sykehusene har stått midt i en pandemi. Jeg vil takke alle ansatte som gjør en viktig innsats for pasientene, og for arbeidet det regionale innsatsteamet gjør for å dele erfaringer med forbedringsarbeid på tvers, sier han.

Innsatstea​m

Regionalt innsatsteam i Helse Sør-Øst RHF støtter sykehusene i deres arbeid med pakkeforløpene. Innsatsteamet består av representanter fra alle helseforetakene og arbeidet ledes av det regionale helseforetaket. Innsatsteamet samarbeider med en regional ressursgruppe for pakkeforløp kreft og har stor oppmerksomhet på erfaringsdeling. Godt forbedringsarbeid når det gjelder pakkeforløpene deles, for læring og inspirasjon på tvers.

I tråd med en veileder fra innsatsteamet har flere av helseforetakene etablert lokale, tverrfaglige forbedringsteam. Forbedringsteamene arbeider systematisk med flaskehalser og tiltak. Veilederen legger også vekt på at brukere involveres i forbedringsarbeidet og at det etableres gode rutiner for å følge opp egne resultater.

Bente Brandvik

Bente Brandvik

- Forløpskoordinatorene er helt sentrale i dette arbeidet og må berømmes for den innsatsen de gjør, sier fagsjef i Helse Sør-Øst RHF, Bente Brandvik, som leder innsatsteamet.

Ikke he​lt i mål

Til tross for gode resultater, er det fremdeles noen av pakkeforløpene der kravene ikke er nådd. Både helseforetakene ogHelse Sør-Øst RHF vil i tiden fremover ha spesielt stor oppmerksomhet på forløpene hvor målene ikke er nådd. Dette gjelder spesielt pakkeforløp lungekreft og lymfom, men også enkelte andre. 

- I noen pakkeforløp er flere helseforetak involvert, og det vil også jobbes for at disse forløpene skal koordineres godt på tvers slik at pasientene ikke opplever unødvendig venting på utredning og behandling, sier Brandvik.