Grundig vurdering av styrekandidater i helseforetakene

Når det nå oppnevnes nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst, skjer dette etter en grundig prosess. Helse Sør-Øst RHF har gjennomført samtaler med alle nåværende styremedlemmer, nye aktuelle styrekandidater og administrerende direktører i helseforetakene i regionen. Styrene skal samlet sett ha kompetanse som reflektere oppgavene og utfordringene hvert enkelt helseforetak står overfor. Samtidig vektlegges fornyelse sammen med styreerfaring og behov for kontinuitet.

Gjerdrem Lofthus

Kompetanse i styrene

Ved oppnevning av nye styrer er styresammensetningen tilpasset det enkelte helseforetak. Styremedlemmene skal samlet sett ha kompetanse som reflektere oppgavene i styret. Hensynet til nødvendig geografisk spredning, kjønnsbalanse, fornyelse og nødvendig kontinuitet i styrene er også ivaretatt.  

Ved supplering med nye styremedlemmer har valgkomitéen sett etter personer med særskilt kompetanse på drift av store organisasjoner og innsikt i kompleksiteten ved sykehusdrift. I tillegg er erfaring fra tidligere styrearbeid vektlagt. Styrene har medlemmer som til sammen dekker medisinsk- og helsefaglig kompetanse, økonomisk kompetanse, erfaring med organisasjonsutvikling og omstillingsprosesser, samt kompetanse innen forskning, innovasjon og teknologi.

Anbefalinger fra Riksrevisjonen

Helse- og omsorgsdepartementets og de regionale helseforetakenes systematikk og praksis for oppnevning av styrer ble i 2018 vurdert av Riksrevisjonen. Det ble konkludert med at prosessen for styrevalg ikke har sikret godt nok at styrene samlet sett har riktig kompetanse. Dette er søkt ivaretatt i den prosessen som er gjennomført i høst og i vinter.

Velges for to år

Styremedlemmene i helseforetakene oppnevnes formelt av foretaksmøtet den 26. februar 2020. Dette gjelder også styreleder og nestleder. Tjenestetiden for styremedlemmene er to år. De avtroppende styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst ble oppnevnt i foretaksmøte i februar 2018. Det er foretatt noen suppleringsvalg i enkelte styrer i perioden.

Eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst