logo

Helsefagarbeiderne en viktig ressurs

Flere helsefaglærlinger er ett av flere viktige tiltak for å møte bemanningsutfordringene ved sykehusene. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt i oppdrag til de regionale helseforetakene at antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget ved sykehusene skal øke sammenliknet med 2021.

Publisert 17.02.2022
Sist oppdatert 24.08.2022
En mann som viser en mann noe på papiret
​Mens antall helsefagarbeidere totalt i Helse Sør-Øst gått ned i perioden 2018-2021, har antall lærlinger i sykehusene økt fra 337 til 386 i samme periode.

Terje Rootwelt

Terje Rootwelt

- Dette er en gledelig utvikling. Denne økningen i lærlinger viser at helseforetakene ser positive gevinster med å etablere lærlingestillinger. I tillegg utvikles nå forskjellige utdanningsløp for helsefagarbeidere ute i helseforetakene, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuset Østfold har som første foretak i Helse Sør-Øst utarbeidet et eget traineeprogram for helsefagarbeidere. Programmet retter seg mot helsefagarbeidere som ønsker å delta i et tilrettelagt opplæringsprogram for å utvikle seg faglig etter endt utdannelse.


Hege Gjessing

Hege Gjessing Foto: Sykehuset Østfold HF

- Traineeprogrammet har siden oppstarten i 2018 vært populært både hos helsefagarbeiderne og hos fagavdelingene i sykehuset som har traineene hos seg. Vi anser programmet som en viktig rekrutteringskanal for faglært arbeidskraft og ser fram til å ta imot nye kull med traineer i fremtiden, sier administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold.

Endrin​​​g 

I Sverige og andre land som det er naturlig å sammenlikne oss med, har sykehusene valgt å sette sammen kompetansen på en annen måte enn i Norge. Dette har igjen ført til en bedre kapasitet ved blant annet intensivavdelingene.

- Vi må endre måten vi bruker kompetanse på, og hvordan arbeidsoppgavene fordeles mellom ulike yrkesgrupper. Derfor ønsker vi å heie frem helseforetakene i deres arbeid med å implementere nye måter å organisere arbeidet på. Vi mener dette er nødvendig for å utnytte de samlede ressursene på en bedre måte, sier Rootwelt.

Samle ku​​​nnskap

Helse Sør-Øst setter nå i gang et kartleggingsarbeid som skal samle kunnskap om planlagte, pågående og gjennomførte tiltak som har fellesnevner «oppgavedeling og sammensetning av kompetanse» ute i alle sykehusene i regionen. 

Intensjonen med dette arbeidet er å etablere en kunnskapsbase over tiltak som er effektive, som kan deles, og som på sikt vil bidra til hensiktsmessige endringer i organisering av tjenestene. En gjennomgang av praktisk erfaring, tidligere prosjekter og undersøkelse av faglitteratur på området vil bidra til å utvikle et kunnskapsgrunnlag for å jobbe mot målet om enda bedre ressursbruk i spesialisthelsetjenesten.

Etablering av et kunnskapsgrunnlag og forslag til videre oppfølgning gjennomføres i løpet av 2022.