logo Helse Sør-Øst

Hva skal til for å lykkes med samvalg?

Den 7. april var 35 representanter for fagpersoner, ledere og brukere samlet til en workshop for å diskutere hvordan utbredelsen av samvalg kan styrkes i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. 

Publisert 13.04.2022
Noen få personer som sitter ved et bord
– Involvering av pasienter og brukere gjennom samvalg har en egenverdi, og i tillegg kan samvalg gi grunnlag for bedre behandling, innledet viseadministrerende direktør i Helse
Sør-Øst RHF, Jan Frich. Samvalg er ikke bare noe vi gjør når vi har tid, det må gjøres systematisk og i en strukturert prosess.

​Samvalg er viktig for pasienter og brukere

– Pasienters kunnskap om seg selv må sidestilles med helsepersonells fagkunnskap, sa Lilli-Ann Stensdal fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst.
Hun trakk fram flere grunner til samvalg, blant annet at det kan gi mestringsfølelse å ha tatt valg ut fra egne preferanser. Hun la også vekt på at det kan være enklere å akseptere ulemper og bivirkninger når en vet hva alternativene innebærer og at en selv fikk vurdere for og imot.

Bevisstgjøring ​

​Øystein Eiring, fagsjef ved Sykehuset Innlandet, presenterte et internasjonalt kunnskapsgrunnlag om innføring av samvalg.
–​ Hva hemmer og fremmer samvalg?, spurte Eiring. Den største hindringen er kanskje at
behandleren tenker at han eller hun vet hvilken behandling pasienten bør ha og ikke involvere pasienten i beslutningene.
Han poengterte også at forankring og ledelse er nødvendig og det trengs en forbedringsplan som bygger på eksisterende god praksis​.

Idéutvikling

​Gjennom gruppearbeid kom deltakerne fram til aktuelle tiltak som kunne styrke arbeidet med å utbre samvalg, som kompetanseheving av helsepersonell, langsiktig kulturbygging og innpassing av samvalg i pasientforløpene. Videre vektla deltakerne at klinikernes ståsted og den behandlingsmessige konteksten må anerkjennes, samt at arbeidet med samvalg må inn i praksisnære arenaer.
 
Samlingen ga innspill til en overordnet handlingsplan for samvalg i regionen og til handlingsplaner i helseforetakene og sykehusene. Helse Sør-Øst vil arbeide videre med dokumentasjonen fra samlingen og følge opp det videre arbeidet med samvalg.