Ikke kostnadssprekk for Aker og Gaustad

Kostnadsrammen for utbygging på Aker og Gaustad har ikke sprukket. Det er nå rammen settes. Det er gjort grundige utredninger gjennom 2018 og arealer og økonomisk ramme settes på bakgrunn av dette. 

- Det aller meste av økningen i forhold til tidlige anslag handler om at vi har økt arealet både på Aker og Gaustad. Dette vil gi bedre sykehus for pasienter og ansatte, sier økonomidirektør i Helse Sør-Øst RHF Hanne Gaaserød. - Denne økningen ville kommet uansett hvor vi geografisk hadde besluttet å bygge nytt, sier Gaaserød.

Da styret for Helse Sør-Øst RHF i juni 2017 vedtok å gi klarsignal for konseptfaseutredninger for Aker og Gaustad var begrunnelsen formulert slik i saksframlegget til styret:

"Det er nødvendig å gjennomføre konseptfaseutredningene for å avklare innhold, rammer og utbyggingsløsning, samt økonomiske forhold slik at det kan tas endelig stilling til fremdrift og gjennomføring av de enkelte prosjektene. (Sak 072-2017)"

Konseptrapporten er nå klar og skal behandles i styret for Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF. På grunnlag av konseptutredningen sendes lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og først da fastsettes kostnadsrammen.

 

Sammenlignbare tall

Det sirkulerer mange tall, og ikke alle er sammenlignbare. I forkant av konseptfaseutredningen var det våren 2017 utarbeidet foreløpige anslag for areal og kostnader ved utbyggingen på Aker og Gaustad, på hhv 9,8 og 8,9 milliarder kroner, til sammen 18,7 milliarder kroner (eksklusive universitetsarealer og byggelånsrenter). Beløpet ble i juni 2018 inflasjonsjustert og innarbeidet i økonomisk langtidsplan med henholdsvis 10,2 milliarder kroner og 9,3 milliarder kroner (eksklusive universitetsarealer og byggelånsrenter), til sammen 19,5 milliarder kroner. Etter gjennomført konseptfaseutredning er de tilsvarende tallene 12,4 milliarder kroner for Aker og 12,7 milliarder kroner for Gaustad, til sammen 25,1 milliarder kroner. Endringen skyldes i all hovedsak økt areal både på Aker og Gaustad. Status i konseptfaseutredningen per nå tilsier også behov for tomteerverv på Aker. Dette er ikke endelig avklart, og inngår ikke i tallene over.

Under er oversikt over viktige faktorer og beslutninger som gir økte arealer på Aker og Gaustad:

 • Lagt inn oppdaterte tall i beregningsgrunnlaget:
  • Aktivitetsgrunnlaget er endret fra 2015-tall til 2017-tall
  • Framskrivingshorisont er endret fra 2030 til 2035
  • Befolkningsframskrivingene er basert på estimater fra SSB per juni 2018
 • Lært av erfaringer fra andre sykehusprosjekter og gjort sykehusene noe romsligere
  • Blant annet endret utnyttelsesgrad fra å planlegge med i snitt 90 prosent belegg til at vi nå planlegger med 85 prosent belegg i snitt. Det benyttes 85 prosent belegg også ved planlegging av nye sykehusbygg i de tre andre regionene.
  • Utvidet arealene for senger, postoperativ og nyfødtintensiv
 • Det er foretatt enkelte arealendringer som følge av innspill i medvirkningsprosessen med fagmiljøene i Oslo universitetssykehus
 • Det er utarbeidet konkrete utbyggingsløsninger med tilhørende tekniske arealer, kulverter, kommunikasjonsarealer med videre, og tilpasset løsningen til aktuell tomt.