Ingen tvil om sykehusbygging i Innlandet

Bygging av et nytt sykehus i Innlandet er ikke i det uvisse, slik flere aviser i Innlandet skriver 23. januar. Byggeprosjektet ved Sykehuset Innlandet skal starte opp med en gang det nye sykehuset i Drammen er ferdig, det vil si i 2024.

​Avisinnlegg fra Hanne Gaaserød, økonomidirektør i Helse Sør-Øst RHF


Det regionale helseforetaket prioriterer og planlegger de ulike investeringspro­sjektene i regionen. Ved siste rullering av økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst ligger det inne en foreløpig økonomisk planleggingsramme på om lag åtte milliarder kroner til videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. At byggeprosjektet i Innlandet ligger inne i vår foreløpige planleggingsramme, betyr at vi har satt av et beløp som vil være førende for det videre arbeidet.

Planleggingsrammen på åtte milliarder kroner omtales i styresaken om den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet som ble behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF før årsskiftet (sak 117-2018). Beløpet inngår i grunnlaget for beregning av økonomisk bærekraft for den perioden det er aktuelt å gjennomføre prosjektet, som en del av økonomisk langtidsplan.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF legger frem en beslutningssak for styret 31. januar 2019 med et fremtidig målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF og en konkretisering av aktiviteter som skal skje frem til konseptfasen. Denne fasen blir avløst av et forprosjekt før startskuddet for selve byggeprosjektet. Og, bare for å understreke det jeg begynte med, byggeprosjektet i Innlandet starter etter at det nye sykehuset i Drammen er ferdig.