Innovatøren august 2013

”Innovasjonspioneren” som forbedrer pasientbehandlingen

En liten gruppe engasjerte leger ønsket i 1995 å etablere «en annerledes utviklingsavdeling» på Rikshospitalet. Den nye avdelingen skulle være tuftet på tverrfaglighet og dybdekompetanse. De lykkes med å få en bevilgning i statsbudsjettet, mens Werner Christie var helseminister, og allerede i 1996 var utviklingsavdelingen etablert. Den fikk navnet Intervensjonssenteret (IVS). 

​Lederen for denne nyskapningen måtte være en kompetent, utradisjonell, visjonær og engasjert fagperson. Valget falt på Erik Fosse. Han leder fortsatt enheten og har siden etableringen stått frem som en pioner innen innovasjonsarbeidet ved Rikshospitalet og senere OUS. Fosse understreker at det er forskjell på oppfinnelser og innovasjoner. En oppfinnelse blir til en innovasjon når den er kommet til praktisk anvendelse og skaper verdi. For Erik Fosse skal innovasjonen har verdi for pasient og samfunn.

Målet for IVS var og er fortsatt:
• Utvikling av nye behandlingsmetoder
• Utvikling av behandlingsstrategier basert på nye metoder
• Sammenligning av nye og etablerte behandlingsmetoder
• Studier av de organisasjonsmessige, økonomiske og sosiale konsekvensene av nye metoder

I dag brenner E. Fosse for å utnytte følsomheten i moderne miniatyriserte akselerometre til å studere hjertets bevegelse. Sammen med Høgskolen i Vestfold utvikler gruppen små akselerometre for hjerteovervåkning. Teknologien har ført til oppstartbedriften Cardiaccs.

Fosse og medarbeidere arbeider med automatisk justering av effekten på «kunstige hjerter», som er små elektriske rotasjonspumper som avlaster hjertet. Årlig er det cirka 10 pasienter som får operert inn en elektrisk avlastningspumpe på Oslo universitetssykehus. Fosse tror denne behandlingen av pasienter med hjertesvikt, vil bli svært utbredt i årene som kommer. Det skylles ikke minst bedre batteriteknologi, bedre pumper og en økende aldrende befolkning. 

Fosse er stolt av at han var med i et team som i 2005 publiserte en artikkel som fikk stoppet bruken av en ny koblingsenhet, som var blitt introdusert på markedet for bruk under by-pass operasjoner. Enheten «Symmetry aortic connector» viste seg å gi meget alvorlige bivirkninger for pasientene. Bivirkningene kom først etter at pasientene var sendt hjem fra sykehuset og var derfor blitt oversett av andre grupper. Publikasjonen fra gruppen på Rikshospitalet førte til en rekke kliniske studier på «Symmetry aortic connector». Studiene bekreftet funnene fra Rikshospitalet. Fosse tror dette arbeidet er det enkeltresultatet han har bidratt til, som har reddet livet til flest pasienter.

Hybridstuen ved IVS er sentral for helseforetakets utvikling av minimalt invasiv implantasjon av ny aortaventil. Den nye aortaventilen innføres med et kateter i blodbanen, fra lysken og til hjertet. Dette er mulig fordi ventilen er fleksibel og kan presses sammen, slik at den kan ligge i en slank sylinder til den når stedet der den skal plasseres. Flere leverandører leverer nå slike ventiler. 
  
Fosse var også svært tidlig ute med ideen om å gjøre pasientjournalen tilgjengelig og forståelig for pasienten. I dag er det en etablert pasientrettighet. IVS har utviklet en IT-løsning som har en automatisk ordliste (med forklaring av medisinske ord og uttrykk) laget for pasienter som ønsker å lese sin pasientjournal på nettet. Inven2 lisensierte i 2012 denne IT-løsningen til en norsk bedrift.

IVS er fortsatt en enhet i vekst. Antall ansatte på Intervensjonssenteret har økt jevnt siden etableringen og i dag har senteret 47 ansatte. I tillegg er cirka 30 stipendiater tilknyttet senteret. At IVS fortsetter å vokse gjennom perioder med store omorganiseringer og stram økonomi, betyr at OUS verdsetter resultatene av det arbeidet IVS gjør. Innovasjonspioneren Erik Fosse er fortsatt kreativ og visjonær. Han er en pådriver for å utvikle og prøve ut nye behandlingsmetoder for morgendagens helsevesen.

Om Erik Fosse

Leder av Intervensjonssenteret, Professor, Dr. med (Thoraxkirurg)

Arbeidssted: Intervensjonssenteret (OUS)

Innovasjonsmeritter:
• etablerte Intervensjonssenteret (IVS) i 1996 og har siden da ledet senteret. IVS er den avdelingen på OUS som har levert flest oppfinnelser (DOFI) til Inven2
• er oppfinner bak mer enn 10 DOFI til Inven2
• er oppfinner i mer enn 9 patentsøknader innlevert av Inven2
• har vært med på å etablere minst 4 oppstartselskaper: Cardiaccs, Sim Surgery, Ostomycure og Healthy Pointers

Andre meritter:
• er kommandør av St. Olavs orden. Den ble tildelt 14. juni 2013, for medisinsk og samfunnsnyttig innsats.
• har mottatt Fritt Ords honnørpris 2009, Pressefotografenes Snill Gutt pris 2009, Tahitiprisen 2010, Vesleblakkenprisen 2010
• leder den humanitære organisasjonen NORWAC
• er kjent som en av «Gaza-legene»

Om Innovatøren
Erik Fosse er opptatt av:
• Utvikling av nye bedre behandlingsmetoder (minimalt invasive teknikker) 
• Kvalitet i behandlingen: Nye metoder skal utprøves i randomiserte kliniske studier før beslutning om implementering. Beslutning skal baseres på: medisinsk effekt, pasientens opplevelse og økonomi for samfunnet 
• Økte pasientrettigheter reduserer asymmetrien mellom helsetjeneste og pasient (pasienten bør eie egen sykejournal)
• Tverrfaglighet: forskning og behandling basert på tverrfaglig samarbeidet mellom helsepersonell, ingeniører, fysikere, økonomer og organisasjonsutviklere. Det er viktig å kombinere dybdekompetanse med helhetstankegang.