logo

Innsatte i fengslene skal få bedre psykisk helsehjelp

Psykiske helsetjenester og rusbehandling til innsatte i fengslene skal styrkes. Selv om tilbudet har blitt bedre de siste årene, er det et mål å gi de innsatte et mer likeverdig tilbud.

Publisert 03.12.2021
En bygning med et gjerde rundt

Det anslås at om lag ni av ti innsatte i fengsel har en psykisk lidelse og at over halvparten sliter med rusmiddelavhengighet når de blir innsatt. De regionale helseforetakene og Kriminalomsorgen har derfor utarbeidet en nasjonal plan som skal styrke helsetilbudet ytterligere.

– Vi vet at psykiske helseproblemer er vanlig blant innsatte og det er viktig å styrke behandlingstilbud i fengslene, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Den nasjonale planen legger opp til at det skal være stedlige tjenester i fengslene. Disse kan organiseres som et poliklinisk tilbud i fengslene eller gjennom team som reiser ut til fengslene. Tilbudet skal være dimensjonert med tanke på antall innsatte, type soning og sikkerhetsnivå.

– Innsatte i fengsler har samme rett til nødvendig helsehjelp som andre innbyggere, men ofte er ordinære helsetjenester ikke tilgjengelige nok og det kan være utfordrende å gjennomføre behandling utenfor fengselet, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

Hun mener det er viktig å utvikle kompetanse knyttet til de særegne forholdene som påvirker innsattes helse og livsvilkår.
– Den nasjonale planen blir viktig for å styrke tjenestene og sørge for mindre variasjon, sier Skule.

I Helse Sør-Øst er det åtte helseforetak med ansvar for 30 fengsler.

Siden 2018 har Helse Sør-Øst RHF fordelt 26 millioner kroner til styrking av helsetjenester for innsatte. Midlene er i stor grad benyttet til spesialisthelsetjenester ved etablering av nye fengsler og avdelinger med høyt sikkerhetsnivå ved Agder fengsel, Romerike fengsel (avdeling Ullersmo) og Indre Østfold fengsel (avdeling Eidsberg).

10 millioner kroner av midlene er nylig fordelt mellom seks helseforetak:

HelseforetakTildeling
Sykehuset Vestfold HF2 mill. kroner
Sykehuset Innlandet HF2 mill. kroner
Akershus universitetssykehus HF2 mill. kroner
Oslo universitetssykehus HF2 mill. kroner
Vestre Viken HF1 mill. kroner
Sykehuset Telemark HF1 mill. kroner

Les mer:

Plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (områdefunksjon)

Oppdrag og bestilling til helseforetakene og sykehusene for 2021