Ja til Alektinib (Alecensa)

Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Dette vil gjelde en undergruppe av alle lungekrefttilfeller, på om lag 50 nye pasienter hvert år. Legemiddelet viser en tendens til bedre progresjonsfri overlevelse enn Crizotinib (Xalkori).

Les mer på siden til Beslutningsforum for nye metoder.