logo Helse Sør-Øst

Justerer planen for nye sykehusbygg

Som følge av stor prisøkning og betydelig usikkerhet i byggemarkedet, er det nødvendig med en gjennomgang av de planlagte byggeprosjektene i Helse Sør-Øst. Noen av de planlagte byggeprosjektene kan derfor bli utsatt.

Publisert 22.06.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Dronebilde av byggeplass i Drammen

​Helse Sør-Øst har planlagt å bygge mange nye sykehusbygg de neste årene. Fram til 2030 planlegges det prioriterte byggeprosjekter for om lag 77 milliarder kroner i regionen. Prosjektene Livsvitenskapsbygget og Storbylegevakten i Oslo kommer i tillegg siden Helse Sør-Øst er leietager og ikke byggherre i disse byggene.

Helse Sør-Øst har gjennomført en særskilt risikovurdering av dagens markedssituasjon og materialkostnader for den samlede porteføljen av byggeprosjekter. Metier OEC og Prognosesenteret har bistått med analyser, og rapporten Markeds- og risikoanalyse investeringsportefølje 2022 ble lagt fram for styret til behandling 22. juni.

Nye beregninger i forbindelse med økonomisk langtidsplan 2023-2026 viser at disse prioriterte prosjektene har en antatt kostnadsvekst gjennom 2021 og 2022 på om lag 4,6 milliarder kroner ut over kompensert lønns- og prisvekst. Derfor har Helse Sør-Øst RHF revurdert oppstartstidspunkt og framdrift på alle de regionale byggeprosjektene.

– De prioriterte byggene er helt nødvendige, og de skal gjennomføres, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Svein Gjedrem. Han sier at mange av prosjektene er i en tidlig fase, og at det gir mulighet og tid til å utarbeide et enda bedre beslutningsunderlag.

– Nå er det nødvendig at vi prioriterer og gjennomfører de prosjektene som har kommet lengst, sier Gjedrem.

Prioritering

Ved gjennomgang av byggeprosjektene er følgende prinsipper lagt til grunn:

 • Prosjekter i gjennomføringsfase videreføres
 • Prosjekter i forprosjekt med tildelt finansiering fra Stortinget forutsettes videreført
 • Trinnvis utbygging skal utredes nærmere
 • Framdrift for prosjekter i tidligfase vil primært måtte baseres på kapasitetsbehov framfor bygningsmessig tilstand, og tilpasses regionens økonomiske handlingsrom
 • Prosjekter i helseforetaksregi må håndteres innenfor egen økonomi

​​Konsekvenser

Behandlingen av økonomisk langtidsplan betyr at enkelte prosjekter kan bli utsatt, men konkret beslutning tas i forbindelse med behandlingen av hvert enkelt prosjekt.   

 • Som følge av framdriften i konseptfasen blir det trolig ett år senere innsendelse av lånesøknad for forprosjekt for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.
 • Som følge av framdriften i konseptfasen blir det trolig ett år senere innsendelse av lånesøknad for forprosjekt for Akuttbygg Kristiansand ved Sykehuset Sørlandet HF.
 • Det vurderes å forskyve oppstart av byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF til 2028
 • Stråle- og somatikkbygget ved Kalnes tilpasses til en trinnvis utbygging med to år forlenget byggeperiode hvor strålekapasitet blir trinn 2. Fremdriften for somatikkbygget med økt sengekapasitet opprettholdes.
 • I tillegg vurderes det å forskyve oppstart for nytt kvinne/barn-senter i Kristiansand og verdibevarende vedlikehold ved Sykehuset Sørlandet HF til etter 2030.  
 • Trinnvis utbygging skal utredes for regionalt prioriterte byggeprosjekter. Det gjelder også for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, etappe 1, ved Oslo universitetssykehus HF.
 • Helse Sør-Øst vil vurdere fremdrift i desentralisering av stråletilbudet, der hvor planene foreløpig ikke er ferdig utredet på konseptfasenivå (Østfold og Akershus). Strålekapasitet i Drammen og Skien skal etableres som planlagt. Det samlede behovet for strålekapasitet skal ivaretas.

Det bygningsmessige vedlikeholdet av sykehusene i regionen har ikke vært tilstrekkelig over tid. Det er derfor vedtatt å opprettholde økt tildeling av midler til lokale investeringsformål med 200 millioner kroner årlig frem til 2026. Midlene skal brukes til økt vedlikehold basert på tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner i det enkelte helseforetak.  

Helse Sør-Øst vil styrke rapporteringen og den økonomiske styringen av prosjektene framover. Det er derfor etablert et innsatsteam bygg i Helse Sør-Øst RHF, som skal bidra til dette arbeidet.

– Ved neste gjennomgang av hele porteføljen kan situasjonen ha endret seg, og vi kan ta flere prosjekter over i forprosjekt og gjennomføring. De nærmeste årene vil vi uansett ta i bruk nye, flotte sykehusbygg blant annet i Kristiansand, Drammen, Skien og Oslo, sier Gjedrem.