Kan gjennomføre som planlagt

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt en økonomisk langtidsplan for 2019 til 2022 som tar høyde for fullføring av store byggeprosjekter i gjennomføringsfase. Samtidig gir planen rom for videreføring av regionale IKT-prosjekter.

I vedtaket understreker styret at oppstart av planleggingsaktiviteter og investeringsprosjekter skal fremmes for styret som egne beslutningssaker. For å opprettholde økonomisk bæreevne og redusere risiko skal det utredes trinnvis utbygging av alle store byggeprosjekter.

Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling, slik at investeringsplanene kan realiseres som forutsatt.

 

Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB

- Styret understreket at helseforetakenes arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i pasientbehandlingen skal gis høy prioritet gjennom hele økonomiplanperioden, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus. – Kravene som eier stiller i de årlige oppdragsdokumentene skal ivaretas på en god måte.

- Helseforetakenes aktivitetsbudsjetter for 2019 og senere år skal oppfylle kravene om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg enn innen somatikk.

- For å gi et best mulig tilbud til pasientene må helseforetakene arbeide videre med analyser av bemanningsbehov og nødvendig kompetansetilpassing for å bedre ressursbruken, avslutter hun.