Klart for de neste pakkeforløpene innen psykisk helse og rus

Fra 15. februar starter pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelser og tvangslidelser. Henvisninger til de tre første pakkeforløpene som startet første januar i år er allerede godt i gang.  

I helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst har arbeidet med å innføre pakkeforløpene for lengst startet. Det er etablert en regional implementeringsgruppe med kontaktpersoner i alle helseforetak. Innføring av pakkeforløp er et utviklingsarbeid og et lederansvar på alle nivåer. Det aller viktigste arbeidet skjer lokalt i det enkelte helseforetak, institusjon og kliniske enhet i ordinær ledelseslinje.

- Vi vet mange har lagt ned mye godt arbeid rundt innføring av pakkeforløpene, og nå lanseres den neste puljen av forløp. Pakkeforløpene bidrar til å skape forutsigbarhet, systematikk og bedre behandling innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sier direktør for medisin og helsefag Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.


Syv forløp

Det er hittil utviklet syv pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus, med ulik oppstartdato.

Fra 1. januar 2019:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

 

Fra 15. februar:

  • Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne

Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler publiseres og implementeres på et senere tidspunkt. Pakkeforløp somatisk helse og levevaner framstår ikke som et selvstendig forløp men, er inkludert i samtlige pakkeforløp.

 

Fastlegene

For fastleger betyr pakkeforløpene at de henviser på vanlig måte. Helsedirektoratet har laget en oversikt over hva henvisningene innenfor de forskjellige løpene bør inneholde. I følge direktoratet vil en henvisning i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene forventes å gi færre avslag fra spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter at fastlegene skriver gode henvisninger, med opplysninger som vektlegges i spesialisthelsetjenestens prioriteringsveileder.


Hva betyr pakkeforløpene for deg som ansatt i helsevesenet?

Les mer på helsedirektoratets nettsider


Hva betyr pakkforløpene for deg som pasient/pårørende?

Les mer på helsenorges nettsider

Det er gjennomført flere konferanser om pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Sør-Øst. Presentasjonene er tilgjengelige på våre nettsider.

Les mer på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider