Konseptfaserapport for Aker og Gaustad klar

Prosjektorganisasjonen som gjennom 2018 har utredet utbygging på Aker og Gaustad har nå avsluttet sitt arbeid. Rapporten fra konseptfasen er oversendt styringsgruppen og Oslo universitetssykehus HF og skal først behandles der. Styret for Helse Sør-Øst RHF skal deretter ta stilling til videre prosess.

Utredningsarbeidet er gjennomført med utgangspunkt i det vedtatte målbildet for utvikling av Oslo universitetssykehus. Sykehuset skal utvikles til tre sykehus med tydelig profil: et lokalsykehus på Aker, et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Det er besluttet etappevis utbygging og det er etappe 1 som er utredet nå. 

Aker og Gaustad utredet parallelt

Konseptfaseutredningen av utbyggingen på Aker og Gaustad er gjennomført i en parallell prosess gjennom 2018. En egen prosjektorganisasjon i Helse Sør-Øst RHF har gjennomført arbeidet. Underveis har det vært omfattende medvirkning fra medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter fra Oslo universitetssykehus som har deltatt i totalt 16 fokusgrupper. Fokusgruppene har arbeidet med utforming av funksjonsløsning i de nye byggene.

Prosjektet har hatt følgeevaluering av ekstern kvalitetssikrer underveis. Fullstendig rapport fra denne evalueringen vil bli klar i løpet av kort tid og vil inngå i grunnlaget for styrenes behandling av konseptfaseutredningen. Både konseptfaserapporten, med vedlegg, og rapporten fra ekstern kvalitetssikrer vil være tilgjengelig på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider (se under).

Tilleggsutredninger for alternative innhold i etappene

Etter anmodning fra Oslo universitetssykehus har prosjektorganisasjonen gjennomført to tilleggsutredninger knyttet til konseptfasen for Aker og Gaustad.

Bakgrunnen er risikovurderingen som ble gjennomført av Oslo universitetssykehus i juni i år. Der ble konsekvenser for driften av gjenværende aktivitet på Ullevål etter etappe 1 vurdert. Risikovurderingen viste høy risiko for øyeblikkelig hjelp for barn og fødselshjelp dersom det ikke iverksettes tiltak. Dette er funksjoner som etter opprinnelig plan skal være igjen på Ullevål til etappe 2 av utbyggingen på Aker og Gaustad.

Tilleggsutredningen har sett på hvilke areal- og kostnadsmessige konsekvenser en endring av innholdet i etappe 1 til også å omfatte fødevirksomhet, gynekologi og barnevirksomhet vil ha. Tilleggsutredningen gir også en vurdering av hvor på tomtene denne virksomheten kan plasseres.

Som en del av tilleggsutredningen har man vurdert konsekvenser av å flytte på hele eller deler av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fra etappe 1 til etappe 2 for å holde omfanget til den første etappen på et nivå som er gitt i grunnlaget for konseptfasen.

Planlegger med et høyere arealbehov

Behovet for areal og kapasitet i de nye byggene er beregnet med utgangspunkt i den nasjonale modellen som brukes for nye sykehus i hele landet (se lenke til mer informasjon om modellen under).  Den siste befolkningsframskrivingen fra Statistisk Sentralbyrå, fra sommeren 2018, er innarbeidet. Helse Sør-Øst RHF planlegger med en beleggsprosent på i snitt 85 prosent, mens det i regionen tidligere har vært planlagt med 90 prosent belegg. Denne endringen gir mer areal i byggene og en mer robust basis for driften, også hva gjelder muligheten for å takle «toppene» som kommer med jevne mellomrom.

I henhold til veileder for tidligfaseplanlegging og mandat for konseptfasen er det nå utredet hva som vil være den beste konseptuelle løsningen for å løse forutsatt utbyggingsvolum på Aker og Gaustad, med tilhørende kostnader. Både innspill fra medvirkningsprosessen og beslutninger tatt underveis om utnyttelsesgrad mv påvirker arealbehov og kostnad for gjennomføring og er implementert i prosjektet. Konseptfaserapporten omfatter også analyser av Oslo universitetssykehus sin evne til å bære kostnadene for de nye byggene og konsekvensene for regionens samlede økonomiske bærekraft.

Nøkkeltall fra konseptfaseutredningen:

 Bruttoareal (inkludert universitetsareal)Kostnad
AkerCa. 151 000 m2 (inklusiv ombygging av ca. 18 000 m2) Ca. 12,7 mrd. kroner
GaustadCa. 120 000 m2 (inklusiv erstatningsareal)Ca. 12,9 mrd. kroner

 

I tillegg er det beregnet kostnader til overordnet IKT til henholdsvis 580 og 570 millioner kroner for Aker og Gaustad.

Videre prosess

Den videre prosessen innebærer at styret for Oslo universitetssykehus HF behandler sak om utbygging på Aker og Gaustad i styremøte 6. desember. Styret for Helse Sør-Øst RHF vil få saken i møtet 13. desember.

Forutsatt godkjent konseptfaserapport vil det bli sendt søknad om lån til Helse- og omsorgsdepartementet. Det er Stortinget som tar stilling til om det skal gis lån og det vil skje i forbindelse med behandling av statsbudsjettet på høsten.

Les mer:

Konseptrapporten med vedleggSkisser for anbefalte løsninger på Aker og GaustadFakta – utbygging på Aker og Gaustad Beregning av arealer og sengetall