logo Helse Sør-Øst

Koronastøtte til sykehusene også i 2022

Koronapandemien medfører fortsatt store ekstra kostnader for helseforetakene. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok torsdag å fordele 200 millioner kroner ut i sykehusene som en foreløpig kompensasjon for påløpte kostnader så langt i 2022. Før sommeren kommer ytterligere midler.

Publisert 10.03.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Ansatte ved sykeseng

​Høye smittetall og et høyt antall sykehusinnlagte gir fremdeles økte kostnader for spesialisthelsetjenesten. Dette skyldes både høyere beredskap og økte smittevernstiltak, men også økt fravær blant ansatte knyttet til egen sykdom og barns sykdom som gir økte kostnader til innleie og overtid.

I sine endringer til statsbudsjettet for 2022 foreslo regjeringen nye økonomiske tiltak i møte med pandemien på til sammen 1500 millioner kroner, hvorav 765,5 millioner til Helse Sør-Øst.

- For å gi helseforetakene og sykehusene en foreløpig økonomisk kompensasjon for merkostnader som påløper i årets første måneder, har styret besluttet å fordele en andel av det bevilgede tilskuddet allerede nå, sier styreleder Svein I. Gjedrem i Helse Sør-Øst RHF.

Vedtaket innebærer at 200 millioner kroner fordeles mellom helseforetakene og private ideelle sykehus med opptaksområdeansvar etter behovsandeler i den regionale inntektsmodellen. 

Fordeling av kompensasjon 

Fordeling av kompensasjon for pandemirelaterte utgifter i Prop. 51 S (2021-2022), jf Innst. 119 S (2021-2022)​

​Tall i tusen kroner
​Beløp
​​Akershus universitetssykehus HF
​34 100
​Oslo universitetssykehus
​25 300
​Sunnaas sykehus HF
​-
​Sykehuspartner HF
​-
​Sykehuset i Vestfold HF
​15 900
​Sykehuset Innlandet HF
​24 600
​Sykehuset Telemark HF
​12 200
​Sykehuset Østfold HF
​21 600
​Sørlandet sykehus HF
​20 900
​Vestre Viken HF
​30 100
​Helse Sør-Øst RHF
​565 600
​Sum helseforetak
​750 300
​Betanien Hospital
​-
​​​Diakonhjemmet Sykehus
​7 300
​Lovisenberg Diakonale Sykehus
​8 000
​Martina Hansen Hospital
​-
​Revmatismesykehuset
​-
​Sum private ideelle sykehus
​15 300
​​Sum Helse Sør-Øst RHF foretaksgruppen
​​765 600

​​​

Rest til sommeren

Helseforetakene og private ideelle sykehus vil også gjennom 2022 bli bedt om å rapportere på mindreinntekter og merkostnader ved koronapandemien. Denne informasjonen vil være tilgjengelig før sommeren.

Gjenstående bevilgning på 565,6 millioner kroner reserveres derfor inntil videre i Helse Sør-Øst RHF og fordeles til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i juni når rapporteringen foreligger.

Enkelte helseforetak har gjenstående midler fra tilskuddet i 2021 som overføres til 2022 som utsatt inntekt. Dette forholdet vil også bli vektlagt ved fordeling av resterende midler per 1. halvår 2022.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har også vedtatt en bevilgning på 14,7 millioner kroner til vaksinasjonskostnader, samt en prosess for bevilling til utdanningsstillinger for spesialsykepleiere.

Se hele styresaken her