Krevende økonomisk langtidsplan med mange muligheter

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt økonomisk langtidsplan 2020-2023 for foretaksgruppen. Planen fastslår at helseforetakene gjennom hele planperioden skal gi høy prioritet til arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i pasientbehandlingen. Dette skal bidra til at kravene fra eier i de årlige oppdragsdokumentene blir ivaretatt på en god måte.

Styret gir i sitt vedtak administrerende direktør i oppdrag å påse at helseforetakenes aktivitetsbudsjetter oppfyller prioriteringsregelen med krav om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg enn innen somatikk.

Sentralt og nyttig virkemiddel

Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus fremhold i sin presentasjon av planen at årlig rullering av økonomisk langtidsplan er et sentralt og nyttig virkemiddel i helseforetakenes og det regionale helseforetakets arbeid med å planlegge og utvikle virksomheten utover det enkelte budsjettår. En riktig og god utvikling av de driftsmessige forholdene vil gi rom for investeringer som igjen bidrar til å utvikle sykehusdriften på en måte som gir bedre kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen.

Hun sa videre at økonomisk langtidsplan er viktig for det regionale helseforetaket for å vurdere mulighetene for regionalt finansierte investeringer, herunder tidsperspektiv og faseinndeling av de store utbyggingsprosjektene og IKT-prosjekter.

Høyde for byggeprosjekter og regionale IKT-prosjekter

I den økonomisk langtidsplan er det tatt høyde for fullføring av store byggeprosjekter i gjennomføringsfase og videreføring av satsing på regionale IKT-prosjekter. Styret understreket at oppstart av planleggingsaktiviteter og investeringsprosjekter skal fremmes for styret som egne beslutningssaker i henhold til etablert fullmaktstruktur.

For å opprettholde økonomisk bæreevne og redusere risiko skal det utredes trinnvis utbygging ved alle store byggeprosjekter.

Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling, slik at investeringsplanene kan realiseres som forutsatt. Dette innebærer effektivisering i forkant og gevinstrealisering i etterkant av en investering, samt at helseforetakene etablerer organisasjonsutviklingsprosjekter i tilknytning til investeringsprosjektene.

Det økonomiske handlingsrommet setter rammer for hvor store investeringsprosjekter som kan gjennomføres og tidspunkt for gjennomføringen. Det er omfattende investeringsplaner i foretaksgruppen. Det er nødvendig å prioritere mellom investeringsprosjekter ut i fra regionale og foretaksspesifikke behov. Planen inneholder en overordnet og detaljert plan for slike investeringer.

Regional utviklingsplan 2035

Styret forutsetter at helseforetakene i planperioden planlegger og utvikler sin virksomhet i tråd med Regional utviklingsplan 2035 og at det arbeides målrettet med tiltak innenfor de fem prioriterte satsningsområdene

 • Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
 • Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
 • Redusere uønsket variasjon
 • Mer tid til pasientrettet arbeid
 • Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

 

Hvilke byggeprosjekter er innarbeidet i økonomisk langtidsplan?

Følgende prosjekter er vedtatt og har fått lån på statsbudsjettet

 • Sykehuset i Vestfold HF: Tønsbergprosjektet (gjennomføringsfase)
 • Sørlandet sykehus HF: Nybygg psykisk helsevern (forprosjekt)
 • Vestre Viken HF: Nytt sykehus i Drammen (forprosjekt)
 • Oslo universitetssykehus HF:
  • Nytt klinikkbygg og protonsenter Radiumhospitalet (forprosjekt)
  • Ny regional sikkerhetsavdeling (konseptfase ferdigstilt, forprosjekt avventes til lokalisering er avklart)
  • Vedlikeholdsprosjekt (lukking av tilsynsavvik og myndighetspålegg – (gjennomføringsfase)

I tillegg kommer ny storbylegevakt i Oslo, der Oslo kommune skal bygge og leie ut arealer til Oslo universitetssykehus HF (finansiell leasing hvor driften av storbylegevakt vil bli videreført innenfor rammen av dagens samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune).

Følgende prosjekter er i konseptfase

 • Oslo universitetssykehus HF: Videreutvikling Aker og Gaustad, etappe 1
 • Sykehuset Telemark HF: Utvikling av somatikk inkludert stråleterapi i Skien
 • Akershus universitetssykehus HF: Samling av sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen
 • Sykehuset Østfold HF: Utvidelse av akuttmottaket på Kalnes

Andre prosjekter

For videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (Mjøssykehuset) arbeides det med konkretisering av virksomhetsinnhold i 2019. Resultatet av arbeidet med virksomhetsinnhold og lokalisering planlegges fremmet for styret senest første halvår 2020. Konseptfase kan starte i 2021, forutsatt at den økonomiske situasjonen for Sykehuset Innlandet HF er slik at det kan etableres økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå for byggeplanene.

Det ligger også inne flere prosjekter i helseforetakenes økonomiske langtidsplaner som helseforetakene i regionen planlegger at skal gjennomføres. Disse prosjektene avhenger dels av fremdriften i andre prosjekter og dels planlagt resultatutvikling. Prosjektene vil bli fremmet som separate beslutningssaker. Foretaksgruppen tilpasser investeringsporteføljen løpende til det økonomiske handlingsrommet. Utover investeringsprosjekter som allerede er godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF, foreslås følgende prosjekter prioritert:

 • Stråle- og somatikkbygg ved Akershus universitetssykehus HF
 • Videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, etappe 2, inklusive arealer for lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA)
 • Akuttbygg ved Sørlandet sykehus HF
 • Byggetrinn 3 ved Sunnaas sykehus HF
 • Ombygging og rehabilitering av Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus i Vestre Viken HF (BRK-prosjektet)