Krever ytterligere tiltak for å bedre tilbud innen psykisk helse og rus

Flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst oppfyller ennå ikke målet om at aktiviteten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal øke mer enn innen somatikken.  Flere viktige tiltak er gjennomført, men likevel sliter flere helseforetak med å levere på planlagt og pålagt aktivitetsvekst innenfor disse områdene.  Resultatoppnåelsen varierer mye fra helseforetak til helseforetak.

Cathrine Lofthus_092.jpg

Cathrine M. Lofthus

Gjennom oppdragsdokumentet for 2018 krever helse- og omsorgsminister Bent Høie en høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader og aktivitet.

- Dette er et område med stor oppmerksomhet fra vår eier og det er av vesentlig betydning at resultatene i 2018 forbedres betydelig, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Enkeltområder og avdelinger ute i foretakene kan vise til positiv utvikling og gode resultater, men i det store og hele er det mye arbeid som gjenstår før resultatkravet nås. I foretaksmøter 7.juni har styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst RHF bedt om at det iverksettes tiltak, og at styrene i helseforetakene følger utviklingen nøye.

Svein Gjedrem

Svein Gjedrem

- Jeg vil understreke betydningen av at dette høyt prioriterte området følges opp i 2018. Det protokollføres at utviklingen hittil i 2018 tyder på at målet samlet sett ikke kan oppfylles uten en betydelig innsats. Foretaksmøtet forutsetter at det iverksettes tiltak og at styret i det enkelte helseforetak følger utviklingen nøye slik at målet nås, sa Gjedrem da han møtte foretakene.

Det har vært lagt stor vekt på prioriteringsregelen når helseforetakene og sykehusene har utformet sine planer for aktivitet i 2018. Og temaet har stått høyt oppe på agendaen i de månedlige oppfølgingsmøtene gjennom første halvår.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble det i februar laget en plan for hvordan målet for psykisk helse og tverrfaglig rusbehandling skal nås. Videre ble alle helseforetak og sykehus bedt om å utforme et statusnotat med beskrivelse av konkrete tiltak og risikovurderinger knyttet til måloppnåelse når det gjelder prioriteringsregelen.

- Den del av befolkningen i vår region som trenger tjenester innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal prioriteres. Vi kommer til å følge dette svært nøye framover for å sikre bedre måloppnåelse i regionen, sier Lofthus.