Kutter ut unødvendige blodprøver

- Sørlandet sykehus kan spare over 4000 pasienter årlig for blodprøvestikk. Dette er et kvalitetsforbedringsprosjekt med økonomisk gevinst, sier Arthur Halvorsen og Stine Thorvaldsen Smith ved Anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingen i Kristiansand.

Illustrasjon

De to forteller at det lenge har vært en oppfatning om at det har vært et stort overforbruk av blodprøver. Nå har de gjennom et strukturert arbeid avdekket at pasienter som skal til planlagt operasjon blir tatt altfor mange blodprøver av.

Arbeidet har ført til endrede rutiner.

 

- Vi har bare fått positive tilbakemeldinger når vi har

- Vi har bare fått positive tilbakemeldinger når vi har presentert prosjektet sier Stine Thorvaldsen Smith og Arthur Halvorsen

 

Unødvendige blodprøver

- Svært mange pasienter som skal til operasjon har rutinemessig tatt screeningblodprøver (T&S) for å kontrollere blodtype og antistoffer dersom de skulle trenge blodtransfusjon i forbindelse med operasjon. Dette viser seg altså å være unødvendig fordi kun et fåtall pasienter trenger blodoverføring, sier overlege Arthur Halvorsen.

Sammen med anestesisykepleier og prosjektmedarbeider Stine Thorvaldsen Smith har han gått gjennom et robust tallmateriale:

- Takket være god hjelp fra Enhet for virksomhetsdata har vi fått laget en fil der vi har sett på mer enn 92 000 operasjoner ved SSHF og sammenholdt dette med de av pasientene som har fått blod tett opptil operasjonen. Dette har dannet bakgrunnen for at vi i samråd med kliniske ledere har utarbeidet lister over hvilke pasienter som skal ta type- og screenblodprøve før operasjon, sier Stine T. Smith.

Hun mener endring av praksis har et potensiale til å redusere opptil 6000 blodprøver årlig.

Alle må bidra

-Skal vi klare å få ut denne gevinsten, er det viktig at alle endrer sine rutiner. Vi har bare møtt positive tilbakemeldinger på prosjektet når vi har hatt møter med både foretaksledelsen, avdelingsledere, seksjonsoverleger medisinsk serviceklinikk, merkantile og sykepleiere ved alle tre lokasjoner, sier de to.

Det er utarbeidet en foretaksprosedyre med lister over hvilke operasjoner det er behov for å ta type- og screeningblodprøve av. Operasjonsmeldingen og blodprøveprofiler blir også tilpasset ny praksis.


- Arbeidet har også avdekket nye behov for å forenkle andre preoperative rutiner, som for eksempel å redusere antall rtg thorax og EKG for operasjon. Så her er det bare å fortsette forbedringsarbeidet, sier Arthur Halvorsen.