Læringsnettverk for antibiotikastyring

Skal vi nå det nasjonale målet på 30 prosent reduksjon i bruk av antibiotika, må vi sette inn en ekstra innsats. Det gjør vi blant annet ved å gjennomføre et læringsnettverk i Helse Sør-Øst.

Økende antibiotikaresistens og hva følgene av dette har for medisinsk behandling, har blitt et globalt folkehelseproblem. Norge er bedre stilt enn mange andre land, men også her merkes utviklingen godt.

I juni 2015 la Regjeringen frem Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens med en påfølgende handlingsplan mot antibiotikaresistens. Et av hovedmålene er å redusere bruken av antibiotika i befolkningen med 30 prosent sammenlignet med 2012.

For helseforetak/sykehus er målet reduksjon av fem utvalgte bredspektrede antibiotika. Etablering av antibiotikastyringsprogram er et av virkemidlene i nasjonal handlingsplan for å redusere unødvendig bruk av bredspektrede midler, slik at vi kan gi effektiv behandling også til morgendagens pasienter.

Vi har kommet et stykke på vei. Helse Sør-Øst har samlet hatt en reduksjon av de fem bredspektrede antibiotika på ca. 11 prosent fra 2012 til og med 1. tertial 2019. For å nå det nasjonale målet på 30 prosent må arbeidet med å redusere bruken av bredspektrede antibiotika intensiveres i 2019 og 2020. Dette gjøres blant annet ved å gjennomføre et læringsnettverk i regionen etter modell fra Pasientsikkerhetprogrammet.
Første samling i læringsnettverket var 29. august. Alle helseforetakene og to private ideelle sykehus var representert med 130 deltakere på Lillestrøm.

Det blir et intensivt arbeid utover høsten for de femten teamene som ble etablert, men alle deltagere denne dagen virket motivert for arbeidet videre. De to neste samlingene blir i november i år og i mars 2020.