Målbilde for Sykehuset Innlandet HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Dette målbildet innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, ved Mjøsbrua.

I tillegg skal det være et lokalsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Helse Sør-Øst RHF skal dette året konkretisere virksomhetsinnholdet for det fremtidige målbildet for Sykehuset Innlandet, inkludert videreutvikling av prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra. Styrets vedtak er i tråd med anbefalingen fra administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

- Det er viktig at vi nå har fått vedtatt et fremtidig målbilde og en utviklingsretning for Sykehuset Innlandet HF. Fagmiljøer og funksjoner i Sykehuset Innlandet HF bør samles i større grad enn i dag, og det er behov for å oppgradere og erstatte gamle bygg, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Godt spesialisthelsetjenestetilbud til alle

Dagens funksjonsfordeling mellom de somatiske sykehusene i Sykehuset Innlandet HF innebærer at ingen av sykehusene kan gi et komplett tilbud med tverrfaglig diagnostikk og behandling. Resultatet er at pasientforløpene i Sykehuset Innlandet HF blir stykket opp og pasienter må transporteres mellom ulike sykehus for å få utført undersøkelser og behandling.

Innlandet står ovenfor en spesiell utfordring med en relativt liten økning i folketallet samtidig som andelen av befolkningen over 70 år stiger betydelig i perioden frem til 2040. Endringene i alderssammensetningen vil bidra til at flere vil ha kroniske og sammensatte sykdomsbilder.

- Det må gjøres både strukturelle, faglige og bygningsmessige endringer for å oppnå gode pasientforløp. En dreining fra nåværende struktur til organisering som ivaretar gode og helhetlige pasientforløp vil fremme en arbeidsform som er pasientsentrert og tverrfaglig, sier Lofthus.

Den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta en balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet.

- I lys av Helse Sør-Øst RHFs «sørge for»- ansvar vil den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet måtte ivareta gode spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i ulike deler av Hedmark og Oppland. Dette innebærer at det må etableres en sykehusstruktur, lokalmedisinske sentra og prehospitale tjenester som bidrar til tilgjengelige tjenester og god kvalitet på behandlingen i ulike deler av Sykehuset Innlandet HF sitt opptaksområde, sier Lofthus.

På veg mot nytt sykehus i Innlandet

Styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt administrerende direktør i oppdrag å utarbeide mandat for det videre arbeidet med virksomhetsinnhold og tilhørende lokalisering. Vurderingen vil også inneholde økonomisk bærekraft, gjenbruk av bygg og mulighet for trinnvis utbygging. Styret understreket at man skal følge gjeldende omstillingsavtale i Helse Sør-Øst i prosessen videre.  Resultatet av dette arbeidet skal presenteres for styret, senest første halvår 2020. Konseptfasen kan starte i 2021, forutsatt at Sykehuset Innlandet HF har en bærekraftig økonomi.

- Parallelt med den videre planleggingen må Sykehuset Innlandet videreutvikle sin organisasjon mot målbildet, og det er av avgjørende betydning at helseforetaket lykkes med sin økonomiske omstilling «SI mot 2022» slik at helseforetakets økonomisk bærekraft opprettholdes og styrkes. Fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i nye bygg, sier Lofthus.

Hun fastholder at et byggeprosjekt i Innlandet er prioritert etter at nytt sykehus i Drammen er ferdigstilt, det vil si i 2024.

Styresak 005-2019