logo Helse Sør-Øst

Moderniserer pasientjournalløsningen

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst skal oppgradere sin pasientjournalløsning. – Dette er etterspurt både blant helsepersonell og pasienter. Sykehusene trenger moderne arbeidsverktøy, og regionen trenger et journalsystem som legger til rette for raskere endringsevne, sier Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst RHF. 

Publisert 10.03.2022
Sist oppdatert 16.08.2022
Med oppgraderingen av pasientjournalløsningen vil helsepersonell få bedre arbeidsverktøy som kan frigi tid til pasientrettet arb

​Styret i Helse Sør-Øst besluttet denne uken at alle helseforetakene i løpet av de nærmeste årene skal oppgradere dagens journalløsning til DIPS Arena i én felles installasjon med en kostnadsramme på 978 millioner kroner. Dagens journalløsning er utdatert, og all utvikling av ny funksjonalitet skjer kun i den nye versjonen DIPS Arena. Ved å samle dagens ti DIPS-installasjoner i én, vil det bli mulig å oppgradere langt hyppigere enn i dag.

Gjedrem

Svein Gjedrem

– Vi trenger en journalløsning som gjør det mulig å bygge på med mer moderne utviklingsverktøy, som for eksempel digitale løsninger for pasientoppfølging. Dette er viktig for å kunne møte digitaliseringsforventningene fra både medarbeidere og pasienter, og for å kunne etterleve myndighetskrav og -standarder raskere, sier Gjedrem.


Mer tid​​ til pasientrettet arbeid

Erfaringer fra Oslo universitetssykehus, som har innført DIPS Arena på enkelte områder i dag, viser at deler av registreringsarbeidet går raskere i oppgradert løsning. 

Terje Rootwelt

Terje Rootwelt

– Dette vil forenkle helsepersonells hverdag og betyr spart tid som heller kan brukes på pasientrettet arbeid. Oppgraderingen vil også legge til rette for økt pasientmedvirkning fordi vi bedre kan understøtte nasjonale tjenester som gir pasienten tilgang til egne journalopplysninger og bedrer dialogen med sykehuset, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Andre gevinster er økt informasjonssikkerhet, bedre samhandling i regionen, og bedre kunnskaps- og beslutningsstøtte i pasientforløp og arbeidsprosesser. En sammenslåing til én felles installasjon vil også gi mer effektiv drift og forvaltning i Sykehuspartner.  

Oppgraderingen vil være krevende i en overgangsfase. Den nye løsningen innebærer at ansatte på sykehusene må jobbe annerledes enn i dag. God endringsledelse og opplæring blir derfor en svært viktig del av innføringsarbeidet.  

 

Starter på Oslo univ​​ersitetssykehus

Gjennomføringen bygger på én felles installasjon med én felles database for alle helseforetak. Dette baserer seg på erfaringene fra Helse Nord. Den felles databasen skal bygges på leveranseplattformen (STIM) som leveres av Sykehuspartner.

Planene innebærer at full funksjonalitet for DIPS Arena etableres i én installasjon for Oslo universitetssykehus først. Når denne installasjonen er kvalitetssikret og vurdert å fungere godt, skal det gjøres en reell vurdering før hvert nye helseforetak legges inn i løsningen fram mot 2025.

Flere faggrupper jobber nå med å se på hvordan løsningen best kan understøtte ulike behov knyttet til funksjonalitet. Dette arbeidet er viktig for å komme fram til en felles standard for bruk av løsningen og bygger videre på tidligere standardiseringsarbeid.

Helt nødvendig for utviklin​​​gsarbeidet i regionen

Pasientjournalsystemet er helt sentralt i et sykehus, og mange av de pågående og fremtidige forbedringsprosjektene i Helse Sør-Øst er avhengige av ny funksjonalitet i DIPS eller en integrasjon med DIPS. Når sammenslåingen til én database er gjennomført, vil det være enklere, raskere og mindre kostnadskrevende enn i dag å innføre andre regionale initiativer. Ett eksempel på dette er utvikling av digital hjemmeoppfølging og etablering av en regional prosessplattform.