Nå kommer pakkeforløpene for psykisk helse og rus

Fra 1. januar 2019 innføres de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er sentrale mål i disse forløpene, som skal gi pasient og pårørende et mer helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp uten unødig ventetid. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, samt bruker- og pårørende-organisasjoner.

I helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst har arbeidet med å innføre pakkeforløpene for lengst startet. Det er etablert en regional implementeringsgruppe med kontaktpersoner i alle helseforetak. Innføring av pakkeforløp er et utviklingsarbeid og et lederansvar på alle nivåer. Det aller viktigste arbeidet skjer lokalt i det enkelte helseforetak, institusjon og kliniske enhet i ordinær ledelseslinje.  Men det må også være et tett samarbeid med brukere og samarbeidspartnere på kommunalt nivå, understreker spesialrådgiver Anne Aasen i Helse Sør-Øst.

- Innføringen av av pakkeforløp er et lederansvar. For å lykkes med dette arbeidet er vi avhengige av at de som arbeider i tjenestene på ulike nivåer og bruker- og pårørenderepresentantene engasjerer seg. Bruker - og pårørendeorganisasjoner vil være viktige bidragsytere. Pakkeforløp handler om god samhandling og alle kommunale instanser må involveres. Det er lagt gode planer for viktige møteplasser og konferanser i de ulike helseforetak denne høsten. Helse Sør-Øst RHF vil følge arbeidet med å innføre pakkeforløpene innen psykisk helse og rus på regionalt nivå i hele 2019, sier Aasen.

Syv forskjellige pakkeforløp

Det er hittil utviklet syv pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus:

• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
• Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Dette er såkalt generelle pakkeforløp, der de første pasientene kan henvises fra 1. januar 2019. (Alle pasienter som henvises til psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal henvises til pakkeforløp).

Videre utvikles det mer tilstandsspesifikke pakkeforløp der de første pasientene kan henvises fra 15. februar 2019:

• Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
• Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser for barn og unge
• Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne

Disse tre pakkeforløpene blir publisert 15.12.18.
Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler publiseres og implementeres på et senere tidspunkt.

Lanseringskonferanser

I samarbeid med Helsedirektoratet blir det i høst arrangert tre regionale konferanser for lansering av pakkeforløpene. I tillegg til representanter fra helseforetakene og sykehusene inviteres også de private avtalepartnerne for døgnbehandling innen psykisk helsevern og TSB til å delta.

Brukerorganisasjoner, KS, fylkesmannsembeter, og stedlige kommuner er også invitert. Konferansene arrangeres på følgende datoer og sted:

• Oslo: 17. oktober
• Tønsberg: 18. oktober
• Hamar: 22. oktober

I tillegg til lokale konferanser vil alle ordinære samarbeidsarenaer og samhandlingsfora mellom spesialisthelsetjeneste, kommuner og brukere bli benyttet til nødvendig og konkret samarbeid om hva de enkelte pakkeforløp inneholder og hvordan oppgavene faktisk skal løses.
I Helse Sør-Øst har Vestre Viken HF utarbeidet et nyttig e-læringsprogram om pakkeforløp. Dette vil bli gjort tilgjengelig for alle i Helse Sør-Øst.
Oversikt som viser medlemmer av den regionale implementeringsgruppen vil også være tilgjengelig informasjon for våre samarbeidspartnere.

Hva betyr pakkeforløpene for deg som ansatt i helsevesenet?

Les mer på helsedirektoratets nettsider


Hva betyr pakkforløpene for deg som pasient/pårørende?
Les mer på helsenorges nettsider