Nærmere nytt kreftsenter ved Akershus universitetssykehus

Styret i Helse Sør-Øst RHF har godkjent at Akershus universitetssykehus HF kan fortsette planleggingen av et nytt kreftsenter. Nybygget skal sikre befolkningen trygge og gode tjenester innen kreftdiagnostikk og kreftbehandling.

Stråle- og somatikkbygget – eller kreftsenteret – inngår i utviklingsplanen til Akershus universitetssykehus. Senteret er et av flere tematiske sentre som sykehuset vil utvikle for å forbedre pasientsikkerheten og ressursutnyttelsen, samtidig som de vil legge til rette for forskning og kompetanseutvikling på tvers av spesialiteter og yrkesgrupper.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, sier planene om et nytt kreftsenter er i tråd med styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF om å øke strålekapasiteten i regionen (styresak 030-2016).  

- Stråleterapi er høyspesialisert behandling som krever særskilt kompetanse og representerer høye kostnader knyttet til både investering og drift. Det er allerede stråleterapienheter ved Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og ved Sørlandet sykehus HF. For å sikre pasienter som trenger stråleterapi et likeverdig tilbud og bedre tilgjengelighet til behandlingen, etablerer vi desentraliserte stråleterapienheter flere steder i regionen, sier Lofthus. I tillegg til Akershus universitetssykehus, gjelder dette Sykehuset Telemark, Vestre Viken og Sykehuset Østfold.

I henhold til veileder for den tidlige fasen i sykehusbyggprosjekter er en såkalt prosjektinnramming den første delen av planleggingen. Formålet med prosjektinnrammingen er å utarbeide et styringsdokument som beskriver den tidlige fasen av byggeprosjektet. Akershus universitetssykehus har søkt Helse Sør-Øst RHF om å godkjenne oppstart av prosjektinnramming for et nytt kreftsenter, og denne godkjenningen har styret i Helse Sør-Øst RHF nå gitt. Styret ber samtidig Akershus universitetssykehus om å innarbeide enkelte presiseringer og tilføyelser i mandatet for projektinnrammingen.  Dette gjelder blant annet en vurdering av kapasitetsbehov for sengeplasser til somatisk virksomhet (fysisk helse) utover de sengene som er knyttet til kreftsenteret.