logo Helse Sør-Øst

NorTrials - Nytt partnerskap for forskning om pasientbehandling

Kliniske studier er sentrale i utviklingen av nye legemidler og medisinsk utstyr. Det gir pasienter tilgang til nye behandlingsformer, det gir behandlere og forskere ny kunnskap, og det gir legemiddelindustrien mulighet til å prøve ut virkningen av legemidler og utstyr.

Publisert 19.05.2022
Sist oppdatert 27.05.2022
Åslaug Helland og Kari Grønås
​Over tid er antall kliniske studier i Norge blitt redusert. For å snu denne trenden er det nå lansert et unikt samarbeid mellom den offentlige helsetjenesten og legemiddelindustrien i Norge – NorTrials.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt, er styreleder i NorTrials.

-Vi må erkjenne at vi så langt ikke har klart å leve opp til ambisjonene våre om å få med flere pasienter i kliniske studier, sier Rootwelt. -De internasjonale legemiddelselskapene har ikke alltid hatt blikket rettet mot Norge. Nå får vi på plass et tett og forpliktende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og legemiddelindustrien, og dette skal vi følge opp, sier Rootwelt.

Tett oppføl​​ging av pasientene

-Det skjer en rivende utvikling, og det er viktig at flere pasienter får delta i kliniske studier. Det sier Kari Grønås, som har lungekreft og har deltatt i to studier.

-Dette har gjort at jeg lever godt, ni år etter jeg fikk diagnosen, sier hun. Hun trekker spesielt frem at de som deltar i kliniske studier får en tettere oppfølging enn de som gjennomgår en mer standardisert behandling. Det gjør at man løpende ser om en behandling har effekt eller ikke.

Åslaug Helland leder et av sentrene som utgjør den faglige kjernen i NorTrials. Hun er også behandler for Kari Grønås.

-Dette er utprøvende behandling, og det betyr at mange kan ha god nytte av å delta i studien, mens andre ikke vil få effekt av behandlingen. Til sammen pågår det nå 20 kliniske studier på lungekreftområdet. Mange av dem er smale og tilbys til en liten pasientgruppe som oppfyller bestemte kriterier. Det er derfor nødvendig med et tett samarbeid med alle kreftmiljøer i landet, og det er også viktig med internasjonalt samarbeid, understreker Helland. ​

Ny og lovende behandli​​ng

Kliniske studier kan gi pasienter tilgang til ny og lovende behandling mange år før den blir tilgjengelig for alle. Slik forskning bidrar til å utvikle kompetanse og infrastruktur i helsetjenesten rundt nye behandlinger som er under utvikling. Kliniske studier bidrar til at norsk helsepersonell kan delta i verdifulle nettverk og blir med i internasjonale forskningsmiljøer. den internasjonale forskningsfronten. Internasjonalt samarbeid bidrar til at norsk helsetjeneste forblir blant verdens beste.

En stor andel av kliniske studier på medisinsk utstyr- og legemiddelområdet finansieres av den globale legemiddel- og utstyrsindustrien. Det er mange land som ønsker å delta i disse studiene, så konkurransen er beinhard. For å nå opp må alle aktørene samarbeide. Dette gjelder sykehusledelse, klinikere, forskningssykepleiere, studiekoordinatorer og serviceavdelinger til legemiddelindustrien i Norge. Hele laget må levere på internasjonalt toppnivå – for Norge og norske pasienter. 

Det er etablert et styre bestående av direktørene i de fire regionale helseforetakene og industrirepresentanter, samt en egen koordinerende enhet ved Oslo universitetssykehus.
NorTrials har etablert egne nettsider: - Spesialisthelsetjenesten

Relatert informasjon

Det er etablert seks tematiske sentre på områder der vi i Norge har et særlig potensiale for å tiltrekke oss studier. Disse sentrene, som ligger ved universitetssykehusene, har fått oppdrag på hver sine fagfelter/terapiområder: 

Kreftsykdommer: Oslo universitetssykehus.
Faglig leder: professor Åslaug Helland

Autoimmune sykdommer og inflammasjon: Stavanger universitetssykehus
Faglig leder: professor Roar Omdal

Hjernehelse og nevrologiske sykdommer: Haukeland universitetssykehus
Faglig leder: professor Kjell Morten Myhr

Hjerte- og karsykdommer: Akershus universitetssykehus
Faglig leder: seniorforsker Peder Langeland Myhre

Medisinsk utstyr: St. Olavs hospital
Faglig leder: forskningssjef Thomas Langø

Fordøyelsessykdommer: Universitetssykehuset Nord-Norge
Faglig leder: førsteamanuensis Rasmus Goll