Ny ledelse i brukerutvalget

Styret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt brukerutvalg for Helse Sør-Øst RHF. Rune Kløvtveit og Nina Roland er oppnevnt til henholdsvis leder og nestleder.

​Det nye brukerutvalget sitter i to år fra 1. oktober 2017. Følgende personer oppnevnes til brukerutvalg i denne perioden:

 • Rune Kløvtveit, Norges Handikapforbund, Landsforeningen for Amputerte, Buskerud
 • Nina Roland, landsforeningen for Nyrepasienter og transplanterte, Aust-Agder
 • Thomas Blancaflor, Momentum, Akershus
 • Øystein Kydland, Norsk Tourette Forening, Aust-Agder
 • Gry Nørstenget, Mental Helse, Hedmark
 • Kenneth Arctander Vatnbakk Johansen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Oslo
 • Knut Magne Ellingsen, Hørselshemmedes Landsforbund, Oslo
 • Heidi Skaara Brorson, Kreftforeningen, Vestfold
 • Kari Margrethe Melby, Norsk Forening for Utviklingshemmede, Vestfold
 • Maria T.B. Bjerke, Innvandrernes Landsorganisasjon, Vestfold
 • Egil Rye-Hytten, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Telemark
 • Astri Myhrvang, Pensjonistforbundet, Østfold

Helse Sør-Øst RHF har siden etableringen i 2007 hatt aktive brukerutvalg som har bidratt til å prege utviklingen av helsetjenesten og løfte frem viktige saker i det regionale helseforetaket. I arbeidet med sammensetning av brukerutvalget for de to neste årene har administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, lagt vekt på organisasjonenes egne prioriteringer og gjeldende retningslinjer for brukerutvalg i helseforetak.

-Jeg mener sammensetningen av brukerutvalget gir grunnlag for et aktivt, kompetent og konstruktivt arbeid i utvalget og jeg ser frem til å utvikle et nært og forpliktende samarbeid med utvalget til beste for pasienter og befolkning i helseregionen, sier Cathrine M. Lofthus.

Sammensetningen skal sikre representasjon fra virksomhetsområdene tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk. Sistnevnte omfatter også kreftområdet.

-Til sammen har medlemmene bred erfaring både som pasienter og pårørende. Store og små organisasjoner, etniske minoriteter og eldre blir representert. Videre har vi ivaretatt god kjønnsfordeling, og sørget for at alle våre sykehusområder blir representert, sier Lofthus.

Se også:
Styresak 087-2017 om oppnevning av medlemmer til brukerutvalg i Helse Sør-Øst RHF

Fakta om brukermedvirkning i Helse Sør-Øst RHF

Helseforetaksloven og vedtektene for Helse Sør-Øst RHF har bestemmelser om brukernes medvirkning og styrets plikt til å påse at brukernes synspunkt gis en sentral plass i planlegging og drift av virksomheten. De regionale helseforetakene og helseforetakene organiserer den formaliserte brukermedvirkningen på systemnivå gjennom brukerutvalg. Styret vedtok i sak 043-2017, den 27. april 2017, felles retningslinjer for brukerutvalg i helseforetak med blant annet kriterier for sammensetning og rutiner for oppnevning.   Funksjonstiden for nåværende brukerutvalg utløper 30. september 2017. Nytt brukerutvalg har funksjonstid på to år fra 1. oktober 2017 til 30. september 2019.

Les mer om brukermedvirkning i Helse Sør-Øst.