logo Helse Sør-Øst

Ny overføring av koronamidler til sykehusene

Styret i Helse Sør-Øst RHF bevilger 991,6 millioner kroner til helseforetakene, og de private ideelle sykehusene, som kompensasjon for pandemirelaterte utgifter i første halvår. Denne bevilgningen kommer i tillegg til 200 millioner kroner som ble fordelt i mars i år. 

Publisert 22.06.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Ansatte med smittevernutstyr
I sine endringer til statsbudsjettet for 2022 foreslo regjeringen økonomiske tiltak i møte med pandemien på til sammen 1500 millioner kroner, hvorav 765,5 millioner kroner til Helse Sør-Øst RHF. I revidert nasjonalbudsjett 2022 er Helse Sør-Øst RHF bevilget ytterligere 426 millioner kroner som kompensasjon for tapte aktivitetsbaserte inntekter fra innsatsstyrt finansiering (ISF-inntekter) som følge av pandemien. 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har tidligere besluttet at 200 millioner kroner av tilskuddet skulle fordeles mellom helseforetak og sykehus med opptaksområdeansvar etter inntektsmodellen. 

Bevilgningen til tapte ISF-inntekter fordeles til helseforetakene og sykehusene etter andel tapte ISF-inntekter per april. Den gjenstående bevilgningen på 565,6 millioner kroner fordeles til helseforetakene og de private ideelle sykehusene etter rapportering av samlede økonomiske effekter av koronapandemien per mai 2022. 

I fordelingen er det tatt hensyn til at enkelte helseforetak hadde gjenstående midler fra bevilgede tilskudd til koronapandemien i 2021, som er overført til 2022. 

Helseforetakene og private ideelle sykehus har hver måned rapportert mindreinntekter og merkostnader ved koronapandemien. Det er helseforetak og sykehusene selv som best vurderer hvordan pandemien har truffet ulike deler av driften.

Samlet sett medfører tildelingene at foretaksgruppen har fått dekket påløpte merkostnader og mindreinntekter per mai. ​