Ny spesialistutdanning for leger

Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten er en av hovedoppgavene til helseregionene. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet skal helseregionene innføre en ny modell for spesialistutdanning for leger. Ordningen trer i kraft fra høsten 2017.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, orienterte 17. november styret i Helse Sør-Øst RHF om de vurderingene og prosessene som er vesentlige for det regionale helseforetaket og de lokale helseforetakene ved innføring av ny modell for spesialistutdanning for leger. Hun understreket betydningen av at arbeidet følges opp i styringslinjen.

Læringsmål og kompetansemoduler

Spesialistutdanningen for leger starter etter at de har fått autorisasjon som norsk lege. Organiseringen og ansvaret for spesialistutdanningen for leger har vært uendret i mange år, selv om det har vært store organisatoriske endringer i helsetjenesten. Før nyttår 2015 bestemte Helse - og omsorgsdepartementet at det skal etableres en ny ordning for spesialistutdanningen. Hensikten med den nye modellen er at utdanningen skal innrettes mot fremtidens utfordringer, endringer i pasient- og legerollen og reformene i helsetjenesten.

Den nye ordningen tar utgangspunkt i at spesialiseringen i første rekke skjer gjennom praksis. For å styrke kvaliteten på utdanningen får spesialisthelsetjenesten et større ansvar. Hvert enkelt helseforetak skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i samarbeid med de fire regionale utdanningssentrene og andre helseforetak i landet.

Tidligere var krav til tjenestetid og tjenestested viktige faktorer i spesialistutdanningen for leger. I den nye modellen fastsettes læringsmål som legene skal oppnå. Spesialitetsutdanningen vil bestå av tre deler: Del 1 erstatter dagens turnustjeneste, del 2 har felles plattformer innen indremedisin og kirurgi og del 3 er unik for hver spesialitet. Noen fagområder går direkte fra del 1 til del 3. For å oppnå mer breddekompetanse innen blant annet kommunikasjon, etikk, systemforståelse, kunnskapshåndtering, pasient- og brukermedvirkning og samhandling, innføres obligatoriske kompetansemoduler med konkrete læringsmål. Kompetansemodulene skal integreres i hele utdanningsløpet for alle spesialiteter.

- Det forutsettes at virksomhetenes ledelse tar ansvar for hvordan utdanningen innrettes og integreres som del av den ordinære virksomheten. Bedre ledelsesforankring skal bidra til at veiledning, supervisjon og andre læringsaktiviteter kan planlegges og lettere tilpasses læringsmålene, sykehusdriften og pasientenes behov, sier Cathrine M. Lofthus.

Helseforetakene/sykehusene må utarbeide en plan for hele utdanningsløpet for hver spesialitet. Planen skal vise hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle, hvilke læringsarenaer innen virksomheten som kan tilby ulike læringsmål og hvordan det vil legges til rette for veiledning og supervisjon. Teoretisk undervisning og forskning skal inngå i planen.

Et tverregionalt prosjektet

I forbindelse med innføring av ny modell for spesialistutdanningen for leger, etablerte de fire helseregionene et samarbeidsprosjekt som involverer en rekke sentrale aktører. Helse Sør-Øst RHF påtok seg oppgaven med å koordinere arbeidet mellom de fire regionale helseforetakene. De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene er prosjekteiere, mens styringsgruppen er sammensatt av de fire fag- og HR-direktørene fra de regionale helseforetakene, tillitsvalgte og brukerrepresentant. Direktør forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst RHF, Per Morten Sandset, leder styringsgruppen. Elisabeth Arntzen fra Helse Sør-Øst RHF leder det tverregionale prosjektet, som har bred deltakelse fra alle helseregionene.

Hver helseregion skal etablere et regionalt utdanningssenter for å ivareta utdanningsaktiviteter i ny ordning for legenes spesialistutdanning. Etableringen av regionalt utdanningssenter er i gang ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge og Helse Bergen. Samarbeidsprosjektet vil avsluttes når de regionale utdanningssentrene er i full drift og ordningen kan følges opp i ordinær styringslinje i alle helseforetakene.

Bakgrunn

  • Helse- og omsorgsdepartementet ga 17. desember 2015 føringer for den nye modellen for spesialistutdanning for leger, med beskrivelse av roller, ansvar og oppgaver for de fire regionale helseforetakene, helseforetakene/sykehusene, Helsedirektoratet og Legeforeningen.

  • Etter dette fikk de fire regionale helseforetakene følgende oppgaver i Oppdragsdokument 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet: «Etablere et regionalt utdanningssenter ved regionsykehusene for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning. Delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning. Planlegge for iverksetting av læringsaktiviteter for oppstart i 2017 av spesialistutdanningens del 1 etter ny ordning.»

  • Helse Sør-Øst RHF fikk i tillegg oppgaven med å etablere en tverregionale ordning for å sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning.

  • Helse- og omsorgsdepartementet la i august 2016 frem forslag til ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger («spesialistforskriften»). Forskriften skal erstatte «spesialistgodkjenningsforskriften», «turnusforskriften» og generelle bestemmelser for spesialistutdanningen av leger. Høringsfristen var 14. oktober 2016.

  • Den nye forskriften trer i kraft 1. mars 2017 for del 1 av ny spesialistutdanning for leger, slik at de første legene kan starte i del 1 av ny spesialiststruktur fra 1. september 2017. Forskriften trer i kraft 1. mars 2019 for del 2 og 3 av ny spesialistutdanning for leger og gjelder 42 spesialiteter (med unntak av spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin).
  • Bakgrunnen for den nye ordningen er et anmodningsvedtak fra Stortinget der Regjeringen ble bedt om å «legge frem en egen sak om organisering og vilkår for den framtidige ordningen med spesialistgodkjenning og utdanning av spesialister i helsevesenet» (vedtak nr. 556 (2008–2009), 19. juni 2009).