Ny strategi for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har vedtatt en revidert strategi for eiendomsvirksomhet i foretaksgruppen.

Totalt forvalter foretaksgruppen cirka 2,8 millioner m2(BTA) bygningsareal. Samlet regnskapsmessig verdi av eiendomsmassen er 32 milliarder kroner. Foretaksgruppen bruker årlig i størrelsesorden to milliarder kroner til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen, inklusiv energikostnader. Årlige investeringer knyttet til utvikling av bygg og eiendommer har de siste årene variert mellom tre og seks milliarder kroner.

- Gode bygg og effektiv eiendomsvirksomhet er nødvendig for å kunne drive god pasientbehandling og levere gode helsetjenester, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.  - Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsvirksomheten må bidra til god ressursutnyttelse.

-Regionen må ha felles føringer for eiendomsvirksomheten, med relevante og konkrete mål. Målene må være kjent og det må være obligatorisk å etterleve føringene. Disse skal derfor forankres i helseforetakenes styrer. Det vil bli utarbeidet måleparametere for eiendomsvirksomheten.

Forsvarlig vedlikehold som ivaretar byggene

Arbeidet med oppdateringen har pågått over tid. «Forum for utvikling av bygg og eiendom», som har medlemmer fra alle helseforetakene, laget et utkast.  Dette er bearbeidet og lagt frem for direktørmøtet i Helse Sør-Øst. De konserntillitsvalgte og konsernverneombud har vært involvert i prosessen.

- Selv om det har skjedd en utvikling, er hovedutfordringen for eiendomsvirksomheten den samme, sier direktør Hanne Gaaserød, som har ansvaret for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst. - Det dreier seg om å drive forsvarlig vedlikehold som bedrer og ivaretar byggenes tilstand, samtidig som byggene tilpasses endrede behov i kjernevirksomheten.

Ensartet registrering av kostnader

- Arbeidet med godt vedlikehold og avsetning av nødvendige midler til dette, må fortsatt stå sentralt. For å understøtte dette legger vi opp til at kostnaden innen forvaltning, drift og vedlikehold registreres etter en standardisert og ensartet metode. Det stilles krav til separat kostnadsregnskap for eiendomsvirksomheten, rapportert årlig etter kontooppsettet i NS3454 (Norsk Standard). Det gir gode muligheter for å sammenligne driftskostnader og drive et godt forbedringsarbeid.

Kostnadene må være synlige

- Føringene for eiendomsvirksomheten setter krav til samarbeid mellom arealforvaltningen og kjernevirksomheten som benytter arealene. Kostnadene ved arealbruk må være synlige både for den som drifter arealene og den som benytter dem.

- En riktig og rettferdig belastning av kostnadene kan høyne bevisstheten om riktig arealbruk og sette krav til riktig standard på arealene. Alle arealer skal registreres på en ensartet måte og lagres i en felles database. Ordning for intern husleie er under utredning nasjonalt, etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tidlig ute med digitalisering

Gaaserød mener at den økende digitaliseringen er et aspekt ved eiendomsvirksomheten som har blitt mer tydelig den senere tid. Helse Sør-Øst var tidlig ute med å innføre en BIM-strategi (tredimensjonal bygningsinformasjonsmodellering). Denne lå til grunn for bygging av nytt østfoldsykehus. Etter hvert har datamodellen utviklet seg til å bli sentral i forvaltning av byggene i driftsfasen, noe som også vil bidra til effektivisering og kostnadsreduksjoner.