Nye avtaler om kjøp av helsetjenester fra private

Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private leverandører om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester innen generell kirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, øre-nese-hals og øyesykdommer.

De nye rammeavtalene erstatter tidligere avtaler om kjøp av kirurgiske tjenester og er inngått etter en anbudskonkurranse. Ulike tilbydere er blitt rangert på bakgrunn av vurderinger av kvalitet og pris, men dels også behovet for geografisk spredning av tjenestene. Det er inngått avtaler med følgende fire leverandører: Aleris Helse, IbsenSykehusene, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Volvat Medisinske Senter.

- Avtalene med private er viktig supplement til tjenestene vi gir i egne helseforetak og sykehusene vi allerede har avtaler med. Gjennom de nye avtalene øker vi kapasiteten på områder der det er behov for det og vi styrker tilbudet til pasientene, sier direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich.

Anskaffelsen gir økt kapasitet når det gjelder utredning og behandling for utvalgte tilstander og prosedyrer innen generell kirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, øre-nese-hals og øyesykdommer.

Redusert pris for behandling av øyesykdom

En av tjenestene det inngås nye avtaler om er behandling av øyesykdommen aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) som gir svekkelse av synet og først og fremst rammer eldre. Private leverandører bidrar til nødvendig kapasitet for behandling i Helse Sør-Øst. Det har i løpet av de siste årene skjedd en utvikling når det gjelder behandlingen av tilstanden, og prisen på behandling med injeksjoner av legemiddel i øyet er blitt betydelig redusert i den nye anskaffelsen.

Årlige ytelsesavtaler om antall behandlinger

Rammeavtalene gir de overordnede rammene for kjøp av tjenesten, mens omfanget av tjenester avklares i ytelsesavtaler som inngås for hvert år. Rammeavtalene gjelder fra 1.7.2018.

I tillegg til tjenestene det regionale helseforetaket kjøper på vegne av hele regionen kan helseforetakene gjøre egne avrop hvis de har behov for dette. Disse tjenestene betales da direkte fra det enkelte helseforetak.