Nye avtaler om poliklinisk behandling for angst og depresjon

Helse Sør-Øst RHF har inngått nye avtaler med fire private leverandører innen psykisk helsevern om poliklinisk, arbeidsrettet behandling for personer med mild til moderat angst og depresjon. Dette er knyttet til omleggingen av ordningen Raskere tilbake, og vil bidra til å styrke det psykiske helsevernet i Helse Sør-Øst
Avtalene er gjeldende fra og med 17. april 2018.

Behandlingstilbudene det er gjort avtaler om er arbeidsrettet, poliklinisk behandling for personer med mild til moderat angst og depresjon. Personer med alvorlig psykisk sykdom omfattes ikke av dette tilbudet.

Behandling skal ha et samtidig og integrert fokus på helse og arbeid/ arbeidsdeltakelse. Med arbeidsdeltagelse forstås også deltagelse i skole og utdanning.

Pasientene som søkes til behandlingen har rett til nødvendig helsehjelp angitt i pasient- og brukerrettighetsloven, og vurderes til å ha betydelig funksjonstap og svekket livskvalitet uten behandling.

Da ingen av de fire private leverandører er gitt anledning til rettighetsvurdering av henvisninger, tillegges de distriktspsykiatriske poliklinikkene i helseforetak og sykehus i regionen å vurdere henvisninger på vegne av disse private tilbudene.

Mer informasjon finner du her.

Leverandør pr. fylke og lokasjon i Helse Sør-Øst:

Angst depresjon.jpg