Nytt brukerutvalg oppnevnt av styret i Helse Sør-Øst RHF

Styret i Helse Sør-Øst RHF har oppnevnt nytt brukerutvalg for de neste to årene. Seks nye medlemmer kommer inn og utvalget vil fra nyttår bestå av 7 kvinner og 5 menn. Ny leder blir Nina Roland som representerer Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Lilli-Ann Stensdal fra Norges Handikapforbund overtar Rolands nestlederrolle.

Nina ROland

- For brukerutvalget handler det om å gi både denne og generasjonene etter oss den beste helsetjenesten og en sykehusstruktur for fremtiden. At pasientenes behov blir hørt og ivaretatt i systemet, gir legitimitet i utviklingen av fremtidens pasienttjeneste. Jeg ser veldig frem til dette arbeidet, sier Nina Roland.

Hun understreker at kvalitet og pasientsikkerhet vil være et prioritert område for brukerutvalget fremover.

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF er godt fornøyd med det nye utvalget

- Jeg ser frem til et konstruktivt samarbeid med det nye utvalget. Brukerutvalget representerer de vi er til for, nemlig pasientene. Derfor er deres kritiske stemmer viktige i vårt arbeid. I sum har medlemmene bred erfaring både som pasienter og pårørende. I tillegg vil alle sykehusområdene i regionen være representert, sier hun.

Gjennom sin tilknytning til organisasjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, gjenspeiler de til sammen 12 medlemmene i brukerutvalget godt bredden i virksomheten i Helse Sør-Øst. Flere av kandidatene har erfaring som pårørende, blant annet til funksjonshemmede eller syke barn. Eldres behov for representasjon er ivaretatt, og en av kandidatene har flerkulturell bakgrunn.

Forslag til kandidater til brukerutvalget er spilt inn fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), A-larm, ProLAR Nett, SAFO Helse Sør-Øst, Kreftforeningen og Pensjonistforbundet. Alle kandidater som er foreslått av organisasjonene er kontaktet og vurdert opp mot kriterier som er fastsatt i felles nasjonale retningslinjer for brukerutvalg i helseforetak.

Lofthus vil også takke de avtroppende medlemmene for det arbeidet de har nedlagt for alle pasienter og pårørende i Helse Sør-Øst.  Helse Sør-Øst RHF har hatt aktive brukerutvalg, helt siden etableringen i 2007.

- Et bredt sammensatt og velfungerende brukerutvalg er av stor betydning for å sikre brukernes medvirkning knyttet til planlegging og drift av virksomheten, samt utviklingen av helsetjenesten og foretaksgruppen. Her har utvalget levert, og levert godt i alle år, sier hun.

Det nye brukerutvalget vil i perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021 bestå av følgende personer:

Brukerutvalg 2020