Nytt laboratorium for koronavirus ved Oslo universitetssykehus øker testkapasiteten til 15 000 per døgn

Testkapasiteten for SARS-CoV-2 (koronavirus) ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus, er nå 1100 om dagen. Ved full drift på det nye laboratoriet som åpnet på Rikshospitalet 27. mai, vil den samlede testkapasiteten ved Oslo universitetssykehus være på over 4 000 per dag. Volumet kan økes til 15 000 per døgn ved døgnkontinuerlig drift.

​For å ivareta den samlede beredskapen, og for å avhjelpe helseforetak som i perioder ikke har nok kapasitet, har de regionale helseforetakene gitt oppdrag til universitetssykehusene om å opprette spesielt stor kapasitet for testing av SARS-CoV-2. Den økte testkapasiteten skal fortrinnsvis være basert på reagenser produsert i Norge. Oppdraget til Oslo universitetssykehus omfatter etablering av en potensiell testkapasitet på opp mot 15 000 tester per døgn.

Bakgrunn for oppdraget

Helse- og omsorgsdepartementet ba i foretaksmøtet 17. april de regionale helseforetakene om å legge til rette for økt testkapasitet både gjennom utvidet laboratoriekapasitet, bistand til kommunene når det gjelder prøvetaking og anskaffelse av tilstrekkelig testutstyr og prøvetakingsutstyr.

Det er planlagt for å etablere en samlet nasjonal testkapasitet på opp mot 300 000 tester per uke, fordelt med 170 000 tester til Helse Sør-Øst RHF. Oppdraget har tatt utgangspunkt i et beregnet behov for å kunne teste opp til 5 % av befolkningen i Norge dersom det oppstår en rask økning av smittespredningen.

Robust beredskap

- Akkurat nå er vi inne i en rolig fase av pandemien, samtidig er det nå vi har mulighet til å bygge opp robuste ordninger som blant annet økt testkapasitet, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF.

- Økt testkapasitet har stor betydning for å kunne iverksette mindre inngripende tiltak ved en smittetopp, sier hun.

Minsker smittespredning og gir bedre behandling

- Aktiv SARS-CoV-2 testing av personer som har symptomer kan bidra til at vi raskt får isolert de smittede i hjemmene sine og dermed minsker smittespredningen i befolkningen for å bekjempe pandemien. Denne tilnærmingen vil også bidra til at pasienter får nødvendig behandling, sier Andreas Matussek, klinikkleder ved Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus.