Nytt sykehus i Drammen – byggestart behandles i mars

Helse Sør-Øst RHF trenger noe mer tid til avklaringer rundt tomteerverv og kostnader knyttet til infrastruktur rundt det nye sykehuset i Drammen. Det legges derfor ikke opp til at styret skal ta beslutning om å gå videre med prosjektet i møtet 31. januar.

I møtet 31. januar vil styret for Helse Sør-Øst RHF få en orientering om status for prosjektet, mens saken skal besluttes i påfølgende styremøte i mars 2019.

Den todelte behandlingen av forprosjekt for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, får ikke betydning for fremdriften i prosjektet. Riving er planlagt startet opp medio mars.

- Det gjenstår fortsatt avklaringer knyttet til tomt og infrastrukturkostnadene for Helse Sør-Øst. Det er viktig for oss å ha tilstrekkelig kontroll på alle kostnader, inkludert eksterne parters andel, før vi går i gang med riving og bygging. Vi ønsker å få dette avklart før vi går til styret med anbefaling., sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.