Oppfølging av avvik ved Unilabs

Helse Sør-Øst RHF ser svært alvorlig på avvikene som er avdekket ved Unilabs radiologiinstitutt på Hamar. Det er igangsatt en rekke tiltak for å avdekke avvik og sikre kvaliteten fremover.

Helse Sør-Øst RHF har en rammeavtale med Unilabs Norge om kjøp av polikliniske radiologitjenester.  Vi har i den senere tid blitt orientert om at det er avdekket flere alvorlige avvik i form av mangelfull diagnostikk ved radiologiinstituttet til Unilabs på Hamar. Flere pasienter med alvorlig sykdom har fått forsinket diagnose.

- Vi ser svært alvorlig på denne saken, og har stor forståelse for at situasjonen kan skape usikkerhet hos flere. Vi er først og fremst opptatt av å forsikre oss om at alle pasienter dette berører får nødvendig oppfølging av Unilabs, sier Jan Frich direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF har de siste ukene hatt flere møter med Unilabs. Vi har til nå vært opptatt av å få oversikt over omfanget av avvik, hva som gjøres for å avdekke avvik og for å sikre kompetansen og kvaliteten fremover og ikke minst hvordan pasienter ivaretas. Konsernrevisjonen skal nå granske Unilabs og vil ha med seg fagrevisor i dette arbeidet. Vi er i tillegg orientert om at Helsetilsynet vurderer saken.  

- Så langt vurderer vi at tiltakene Unilabs har iverksatt er adekvate, og vi avventer nå konsernrevisjonens rapport og Helsetilsynets vurderinger, sier Frich. 

Konsernrevisjonen ved Helse Sør-Øst RHF vil ta stiling til om Unilabs egen regranskning er forsvarlig gjennomført, eller om det er behov for ytterligere undersøkelser. 

Videre vil konsernrevisjonen vurdere om Unilabs har interne systemer som gir tilstrekkelig sikkerhet for fremtidig faglig forsvarlig praksis.

Revisjonen skal gjennomføres i perioden desember 2018 – februar 2019.