Oppfølging av styrevedtak - konseptfase Aker og Gaustad

Som en oppfølging av vedtak i styremøtet 31. januar har Helse Sør-Øst RHF sendt et brev til Oslo universitetssykehus med en rekke bestillinger.