logo

Oppstart konseptfase for etablering av arealer til avdeling for rettsmedisinske fag

Styret i Helse Sør-Øst RHF har gitt Oslo universitetssykehus klarsignal til å starte arbeidet med å finne alternativer for lokalisering av rettsmedisinsk virksomhet.

Publisert 10.02.2022
En person med hansker og hansker

Avdeling for rettsmedisinske fag består av de tre fagområdene rettstoksikologi, rettsgenetikk og rettspatologi. I dag er disse lokalisert på tre ulike adresser i Oslo. Avdeling for rettsmedisinske fag er blant funksjonene som ikke skal flyttes til Livsvitenskapsbygget eller inn i nye bygg på Aker eller Rikshospitalet i etappe 1.

Det må derfor etableres en løsning for å sikre rettstoksikologi hensiktsmessige arealer når rettstoksikologi trolig må flytte ut av dagens lokaler i Lovisenberggata 6 allerede i starten av 2025.

Oslo universitetssykehus har pekt på ulike alternativer for lokalisering av de tre fagområdene innen avdeling for rettsmedisinske fag.

De ulike alternativene vil kunne ha konsekvenser for utviklingen av fagområdene og for ønskede samordningsgevinster både for de rettsmedisinske fag og for tilsvarende virksomhet i de øvrige avdelingene i Klinikk for laboratoriemedisin i Oslo universitetssykehus.

– I konseptfasen bør det vurderes hvordan arealbruken kan effektiviseres og man bør se på muligheter for samarbeid med øvrige avdelinger i Klinikk for laboratoriemedisin. Det må også vurderes hvordan en eventuell samlokalisering med patologi vil påvirke helheten for ny sykehusstruktur for Oslo universitetssykehus, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Saken skal legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for ny behandling etter gjennomført konseptfase.