logo

Pasientens behov skal styre oppfølgingen

De nærmeste årene vil stadig flere pasienter få tilbud om digital oppfølging hjemme hos seg selv. I sykehusene i Helse Sør-Øst pågår det i dag over 70 initiativ knyttet til tjenester for hjemmeoppfølging. Helse Sør-Øst RHF skal etablere en regional plattform som skal bidra til at disse tjenestene henger sammen og fungerer sømløst og helhetlig. 

Publisert 10.11.2021
Sist oppdatert 29.04.2022
Digital hjemmeoppfølging innebærer at brukere og pasienter kan følges opp av helse- og omsorgstjenestene i sitt eget hjem ved hjelp av teknologiske løsninger og verktøy.  

Jan Frich

Jan Frich

–  Gjennom digitale verktøy og samarbeid kan vi raskt fange opp en pasient som er på vei til å bli dårlige og som trenger rask oppfølging. Hvis alt går bra kan man kanskje vente med kontrolltimen. Målet er at du som pasient skal få en oppfølging som er tilpasset ditt behov, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør med ansvar for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

Skal dekke ulike beh​​ov

En felles prosessplattform i regionen vil fungere som en slags dirigent som orkestrerer pasientforløpene. Plattformen gjør det mulig å lage løsninger som automatisk varsler og styrer oppgaver til riktig fagperson med riktig informasjon på tvers av behandlingssteder. Den vil også automatisk kunne hente ut data fra nasjonale og lokale fagsystemer. 

– Alle initiativene sykehusene våre arbeider med, er viktig for mange pasienter, samtidig som de gir verdifull erfaring knyttet til ulike former for digital hjemmeoppfølging. Utfordringen er at mange av disse initiativene utvikles stykkevis og delt, og på ulike plattformer. Resultatet er løsninger som ikke enkelt kan tas i bruk av andre helseforetak og som i sum blir dyre å drifte og videreutvikle, sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF. 
Han legger til at mange arbeidsprosesser fortsatt er manuelle. Det betyr at data som pasienten selv registrerer og sender til sykehuset, ofte ikke kan sammenstilles med data i andre systemer ved sykehuset. 

– Det finnes mange gode løsninger innen digital hjemmeoppfølging som er utviklet av ulike leverandører både i Norge og globalt. Vi vil derfor kombinere løsninger utviklet på prosessplattformen med løsninger vi kjøper fra markedet. Det viktigste er at disse ulike løsningene fungerer godt sammen sett fra både pasientens og helsepersonellets ståsted, sier Simensen. 

Verdien for pasientene må styre utviklingsarbe​​idet

I arbeidet med å anskaffe prosessplattformen, tegnes det nå prosessforløp for KOLS-pasienter. 
– Vi jobber med å finne ut hvilke roller og prosesser som må på plass for å kunne legge til rette for digital hjemmeoppfølging av KOLS-pasienter. Disse legges inn i et regionalt prosesskart. Etter hvert kan dette tilpasses og skaleres til andre pasientgrupper og virksomhetsområder, sier Terje Haug som er teknologidirektør på Sykehuset i Vestfold og deltar i arbeidet.   

Ved Sykehuset i Vestfold tilbyr de i dag flere tjenester for hjemmeoppfølging, men Haug imøteser en prosessplattform som kan «sy» tjenestene sammen.   

Eget program for digital hjem​​​meoppfølging i Vestre Viken

I Vestre Viken, som også deltar i det regionale arbeidet med anskaffelsen, har de etablert et eget program for digital hjemmeoppfølging som vurderer alle nye initiativ. Målet er å gjøre det enkelt for klinikere å ta i bruk teknologi og å etablere nye arbeidsprosesser. En egen gruppe skal koordinere og legge til rette for effektivt å spre løsningene til nye områder i klinikkene.

– Vi vurderer nytte, gjennomførbarhet og spredning. Utfordringen er at vi etter hvert har mange enkeltstående tjenester som ikke henger sammen og som gjør at dette ikke oppleves sømløst og helhetlig, sier fagdirektør Ulrich Spreng. Det er derfor et stort behov for å få på plass en prosessplattform. På den måten kan vi legge til rette for enklere deling av data mellom nivåene i helsetjenesten. Vi vil også automatisk kunne hente inn data fra det medisinsk-tekniske utstyret som pasienter bruker hjemme, og utvikle gode verktøy for klinisk beslutningsstøtte på sykehuset, sier Spreng. 

Etter planen skal Helse Sør-Øst gjennomføre anskaffelsen av en prosessplattform i løpet av 2022. 


Les mer om prosje​ktet